افتتاحیه اردیبهشت ماه مراکز رشد و نواری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالیایسنا/ خراسان شمالی سرپاست دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در افتتاحیه مرکز رشد و نووری در دانشگاه با حضور معاون علمی و رئیس جمهوری خبرداد.

دکتر سیدگواد پورنگی ازهر کرد: افتتاح مراکز رشد و نواری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی و بازداز که یکی از آنها پایدار است که مراکز ازجمله در برنامه سفر یاکوروزه دکتر سورنا ستاری معاون علمی. استاد و استاد

ما اوزود: بری رهندزی مرکز رشد و نوری دانشگاه با متراژ 1500 متر مربع ارزش قانونی 90 میلیارد ریال بسیار قوی.

هیچ پیوند عمومی در جهان وجود ندارد، دکتر پورنقی، بررسی عمیدواری کرد با فاتح و بهرابردری آنجا که مراکز، زمین چاکووی کاراورینی، همایات از خالقاتی، صاحب ای فر.

PIAM END