افتادگی ده ساله نمرات دانشگاهیان در هزارتوهای اجرایی / ارزیابی نظام حقوقی دانشگاهیان در ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید آلمانعالی کارشناس آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش بازگشت به شد: نمرات دانشگاهیان حدود ده سال است کدام ممکن است دچار تلاطم اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قانونی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باقی مانده است به نتیجه بسته شدن برای اعمال مفاد قانونی دانشگاهیان نرسیده است. ایران تیز کردن می تدریجی.

زهرا علی اکبری در اظهار داشت وگو در جدا خصوصی ایسنا، وی اظهار داشت: “نمرات دانشگاهیان” عنوانی برای افزایش حقوق دانشگاهیان هر دو به شبیه به اندازه حد زیادی است بگوییم برابری حقوق دانشگاهیان در جدا خصوصی سایر کارمندان افسران است. انتخاب ها حقوقی دانشگاهیان اکتسابی نشده است.

وی افزود: در فینال امتحان شده‌های این وزارتخانه، مفاد اصول طبقه‌بندی برای تصویب به کمیسیون مربوطه در هیئت وزیران کشتی شده است به شبیه به اندازه ضمن بازرسی ابعاد، سطوح بعدی تصویب در افسران را طی تدریجی. “

این کارشناس آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش اظهار داشت: موضوع اجرای چنین روشی برای مشابه سازی حقوق دانشگاهیان در جدا خصوصی چنین قوانینی در نوع خصوصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بین نظام های آموزشی کشورهای مختلف a باشکوه است.

علی اکبری در آسیب دیده نشده به بازرسی سیستم های حقوقی دانشگاهیان در آلمان تیز کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جدا خصوصی تاکید بر معمولی حقوق آنها در سال 2022 اظهار داشت: هدف این بود کدام ممکن است جنبه های مختلف نحوه تیز کردن حقوق دانشگاهیان در کشوری در جدا خصوصی جمعیتی تقریبا خیلی شبیه ایران آرم داده شود. بررسی.

وی افزود: “شخص خاص کدام ممکن است در آلمان شناخته شده چون معلم واقعاً کار می تدریجی معمولاً حدود 2830 یورو در ماه حقوق خواهد گرفت. حقوق اجتناب کرده اند 1300 یورو (حداقل) به شبیه به اندازه 4500 یورو (کمتر از) متغیر است. این معمولی حقوق ماهانه برای ادغام کردن مسکن، بار را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر مزایا تبدیل می تواند. حقوق دانشگاهیان. بسته به تخصص، توانایی، جنسیت هر دو وضعیت مکانی a باشکوه خاص است.

این کارشناس آموزشی در جدا خصوصی اشاره به گلوله کردن حقوق دانشگاهیان در آلمان اظهار داشت: معمولی حقوق ماهیانه دانشگاهیان 3060 یورو است کدام ممکن است به این معناست کدام ممکن است نیمی (50 سهم) دانشگاهیان در جدا خصوصی درآمد کمتر اجتناب کرده اند 3060 یورو کار می کنند. نیمی تولید عکس بیش اجتناب کرده اند 3060 یورو درآمد دارند. “بین” آرم دهنده معمولی قطعا ارزش آن را دارد حقوق است. طبق نمودار گلوله کردن دستمزد، 25 سهم دانشگاهیان کمتر اجتناب کرده اند 1960 یورو درآمد دارند، در حالی کدام ممکن است هفتاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید 5 سهم بیش اجتناب کرده اند 1.60 یورو درآمد دارند. در جدا با این، هفتاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید 5٪ اجتناب کرده اند دانشگاهیان کمتر اجتناب کرده اند 4080 یورو درآمد دارند در حالی کدام ممکن است 25٪ بیش اجتناب کرده اند 4080 یورو درآمد دارند.

علی اکبری برتری معمولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میانه دستمزد را تشریح کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: هر 2 شاخص هستند. اگر حقوق قابل انجام است بعدی اجتناب کرده اند متداولیا بعدی اجتناب کرده اند حد متداولاست، آرم می دهد کدام ممکن است قابل انجام است خیلی خوشایند کار می کنید. اگر حقوق قابل انجام است کمتر اجتناب کرده اند هر 2 باشد، متنوع اجتناب کرده اند قابل انجام است به شبیه به اندازه حد زیادی درآمد دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید جای پیشرفت زیادی موجود است. اگر حقوق قابل انجام است بین متداولو متداولباشد، قابل انجام است اوضاع به سختی پیچیده شود.

وی روزی کدام ممکن است حقوق دانشگاهیان را بر اندیشه تخصص چندین ساله ارزیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پاسخ به اینکه تخصص را انتخاب کنید و انتخاب کنید سن چه تاثیری بر حقوق دارد، اظهار داشت: میزان سابقه اشکال در تصمیم گیری حقوق در آلمان است. بدیهی است کدام ممکن است بدون در نظر تکل سالها تخصص بیشتری داشته باشید، حقوق قابل انجام است به شبیه به اندازه حد زیادی احتمالاً وجود خواهد داشت. عالی معلم در جدا خصوصی کمتر اجتناب کرده اند 2 سال تخصص حدود 1480 یورو در ماه حقوق خواهد گرفت. در حالی کدام ممکن است پیش دهانه بینی می رود شخص خاص در جدا خصوصی 2 به شبیه به اندازه 5 سال سابقه هشتاد یورو در ماه درآمد داشته باشد کدام ممکن است 34 سهم به شبیه به اندازه حد زیادی اجتناب کرده اند شخص خاص در جدا خصوصی کمتر اجتناب کرده اند 2 سال تخصص است. درجه تخصص بین 5 به شبیه به اندازه ده سال حقوق برابر 2920 یورو در ماه است کدام ممکن است چهل را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشت سهم به شبیه به اندازه حد زیادی اجتناب کرده اند عالی شخص در جدا خصوصی 2 به شبیه به اندازه 5 سال سابقه است.

این کارشناس آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش آسیب دیده نشده داد: منطقیحقوق عالی شخص به شبیه به اندازه روزی کدام ممکن است اجتناب کرده اند ده سال سابقه به شبیه به اندازه حد زیادی شود 2 برابر حقوق اساس او به احتمال بیش از حد خواهد بود. در جدا با این، معلمانی کدام ممکن است در ده به شبیه به اندازه 15 سال تخصص دارند، 3560 یورو در ماه حقوق اکتسابی می کنند کدام ممکن است 22 سهم به شبیه به اندازه حد زیادی اجتناب کرده اند عالی شخص در جدا خصوصی تخصص 5 به شبیه به اندازه ده سال است. اگر درجه تخصص بین 15 به شبیه به اندازه 20 سال باشد، حقوق مورد پیش دهانه بینی 3880 یورو در ماه است کدام ممکن است 9 سهم به شبیه به اندازه حد زیادی اجتناب کرده اند عالی شخص در جدا خصوصی ده به شبیه به اندازه 15 سال سابقه است.

علی اکبری افزود: در نهایت کارمندان در جدا خصوصی بیش اجتناب کرده اند 20 سال سابقه وکالت ماهانه 4200 یورو اکتسابی می کنند کدام ممکن است هشت سهم به شبیه به اندازه حد زیادی اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی در جدا خصوصی سابقه 15 به شبیه به اندازه 20 سال است.

وی حقوق دانشگاهیان را بر اندیشه اثبات تحصیلی ارزیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پاسخ به اینکه درجه آموزش چه تاثیری بر حقوق دارد؟ همه همه می دانند کدام ممکن است آموزش برتر برابر است در جدا خصوصی دستمزد بعدی، در جدا خصوصی این جاری اثبات چقدر ممکن است به درآمد معلم اضافه تدریجی؟ وقتی درجه آموزش کاندید باشد، متداولحقوق عالی معلم 1720 یورو در ماه است. در حالی کدام ممکن است عالی شخص دارای اثبات کارشناسی ارشد 3320 یورو در ماه درآمد دارد، این به معنای نود را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه سهم به شبیه به اندازه حد زیادی اجتناب کرده اند عالی شخص دارای اثبات لیسانس است.

این کارشناس آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش افزود: در به شبیه به اندازه حد زیادی اسبابک ها پس اجتناب کرده اند اتمام آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکتسابی اثبات، حقوق قابل انجام است بازرسی تبدیل می تواند. متنوع اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی در آموزش برتر شناخته شده چون تاکتیکی برای شغلی در جدا خصوصی درآمد بعدی تصویر می کنند. معمولی افزایش حقوق در هنگام اصلاح اثبات حدود ده سهم به شبیه به اندازه حد زیادی اجتناب کرده اند افزایش حقوق استاندارد است.

علی اکبری در مقابل حقوق دانشگاهیان بر اندیشه جنسیت اظهار داشت: اگرچه جنسیت نباید بر حقوق تاثیر بگذارد در جدا خصوصی این جاری در آلمان بی تاثیر نبوده است. پس چه کسی است حقوق بیشتری اکتسابی می تدریجی: پسران هر دو خانمها؟ دانشگاهیان شخص در آلمان منطقیشش سهم به شبیه به اندازه حد زیادی اجتناب کرده اند همتایان زن خصوصی درآمد دارند.

وی افزود: معمولی سهم افزایش حقوق سالانه دانشگاهیان در آلمان بر این اندیشه است کدام ممکن است دانشگاهیان در آلمان هر 17 ماه یکبار حدود یازده سهم افزایش حقوق را تخصص می کنند. معمولی افزایش سراسری سالانه برای همه عملکرد ها در مجموع هشت سهم است کدام ممکن است هر شانزده ماه به کارمندان داده تبدیل می تواند. افزایش حقوق اجتناب کرده اند شخص خاص به شخص تولید عکس خاص است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به اجزا زیادی متکی است، در جدا خصوصی این جاری درک کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید سهم قابل انجام است در موفقیت گروه مهمترین اشکال در تصمیم گیری ابعاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دفعات افزایش حقوق است.

این کارشناس آموزشی دانستن درباره پاداش را انتخاب کنید و انتخاب کنید الهام بخش دانشگاهیان در آلمان نیز اظهار داشت: دانشگاهیان به هدف مشارکت محدود در تحمیل درآمد مستقیم در جدا با این عالی استثنا، مشاغلی در جدا خصوصی دستمزد زیرین محسوب می شوند. افرادی کدام ممکن است پاداش اکتسابی می کردند، نرخ های صفر به شبیه به اندازه 4 سهم حقوق سالانه خصوصی را گزارش کردند. جوایز معمولاً به 4 تعیین کنید هستند. پاداش های شخص خاص اساساً مبتنی بر درک کردن کدام ممکن است در آن کارمند بر اندیشه درک کردن برتر پاداش خواهد گرفت. جشن گرفته تبدیل می تواند، پاداشی اساساً مبتنی بر هدف کدام ممکن است برای بدست آوردن به حداقل عالی هدف هر دو سطح عطف مهم داده تبدیل می تواند، را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاداش بازدید (بالا سال) کدام ممکن است با منافذ و پوست هدف داده تبدیل می تواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید معمولاً برابر عالی علامت احترام به تذکر می رسد داشته باشد آشکارا برابر.

علی اکبری آسیب دیده نشده داد: سنوات تخصص، اثبات تحصیلی، جنسیت، درک کردن شخص خاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیستمی، خلاقیت ماهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید… مهمترین شاخص های تصمیم گیری میزان حقوق دانشگاهیان است. این هدف است نحوه افزایش حقوق دانشگاهیان در آلمان، ملت مسلط مالی، چندان شلوغ نیست، برخی اجتناب کرده اند شاخص های کلیدی این حرفه کدام ممکن است آینده گروه را تعیین کنید می دهد. هیچ نهاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازمانی به فرماندهی بودجه ملت نیست.

وی افزود: شاید برتری ما در جدا خصوصی آنها این باشد کدام ممکن است اجتناب کرده اند ابتدا می دانستند دلیلی برای از تکل کمترین حقوق دانشگاهیان وجود ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تیز کردن های قانونی در جدا خصوصی تعدادی از شاخص مختص به این حرفه.

انتهای پیام/