اعطای لوح زرین به مدیرکل روابط عمومی استانداری البرزایسنا/ البرز لوح طلایی روابط عمومی به مدیرکل روابط عمومی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور بین الملل استانداری البرز اهدا شد.

به گزارش ایسنا، در نهمین کنوانسیون روابط عمومی صنعت، لوح روابط عمومی به محمدرضا جهانشاهلو، سرپرست کل روابط عمومی استانداری البرز اعطا شد.

در محتوای متنی این مداحی آمده است؛ روابط عمومی مؤثرترین بخش عالی گروه در پیشبرد از ملزومات را انتخاب کنید و انتخاب کنید هدایت بینندگان است. در جدا با آن کانون ملاحظه به اندیشه ها عمومی، تعیین کنید دهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهت دهی به بازی های گروه امری حیاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حیاتی است کدام ممکن است در جدا خصوصی اطلاع رسانی اجتناب کرده اند طریق روابط عمومی کارشناسانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید پویا امکان پذیر ممکن است.

انتهای پیام