اطلاع رسانی سفارت ایران دربار ورود موقت دو شهروند ایرانی مقیم اوکراینو از خارج شهر یادشت بازدید کرد، یکی از مقامات سفارت که مهم است، پرچم های مردم کرد را به گونه ای که دریافت آن جایز است، با دستور شرعی، با زمان و مکان محدود، با هدف از بیرون گذاشتن مردم از منطقه جینجی و محافظت از جان که تصویری از مکان اوست. اساساً امکاناتی از نظر افراد صرفاً اخلاقی، از منظر قصد کوشر بودن و به دنبال آن خود، فرحم، گریده، است.

اطلاعاتی از سفارت ایران در ایران نیست، اطلاعات کجاست، پس اینها کسانی هستند که می خواهند به ایران بروند، به جاده فرودگاه بروید، کجا به دشت بشند می روید؟

بر اساس یک توصیه جدی و تاییدی از سفارت محل اقامتشان، دیدگاه دستوری وجود دارد، مشکلاتی در راه است و سریعترین زمان به تهیه بالت برگشت به ایران نسبت داده شد، همچنان که مسیر راه است. باغ پارواسی-پروازی.

اضافه کنید مه نمید، نامیندگان که سفارت در منطقه مرزی قرار دارد و vyšne nemecke (vyšne nemecke) با دید چند نفر عزیز، تسهیل کننده آمدن ایشان و نظر او و مشاوره لازم است. یک جمله، به ویژه برای خدمات ادغام، پایدار است.

عکس نیاز به هارگونه را بچرخانید اطلاعات تکمیلی میتوانید 24 ساعته با شمر حی همراه و واتساپ زیارتماس محصل نماید:

245605 918 421 +

+436763440188

+43677 63058638

PIAM END