اضطراری لمس کردن هواپیمای ترامپ باردارهاواپیمی باردار دونالد ترامپ است، با شواهدی به همین دلیل نقص فنی در داخل نیواورلئان لمس کردن، خوب پاسخ اضطراری.

به گزارش ایسنا، هاواپیمی باردار ترامپ در مسیر درست حرکت کنید بازگیشت به مار-آلاگو (محل اقامت ترامپ در داخل پام پچ، فلوریدا) Pod kei az Motorhiesh az Kar Eftad.

Washingtonpost Nusht باشه Ein Hawapima der Frodgah New Orlean Frod Ettaray Kurd and Ps As An Trump Ba Yk Hawapimay Deger Be Maralago Bazgishte Est.

PIAM END