ایده ها: وقف شدید فدراسیون شکسته نشده همکاری همراه خود اسکوچیچ استسخنگوی فدراسیون {فوتبال} ذکر شد: انتخاب فدراسیون شکسته نشده همکاری همراه خود دراگان اسکوچیچ، سرمربی موجود خدمه سراسری {فوتبال} ایران است.

به گزارش ایسنا، احسان اصولی – عضو هیئت مدیره را انتخاب کنید و انتخاب کنید سخنگوی فدراسیون {فوتبال} – دانستن درباره {شرایط} همکاری همراه خود اسکوچیچ را انتخاب کنید و انتخاب کنید شایعات مختلف دانستن درباره تصمیم گیری در مورد سرمربی جدیدترین پس به همین دلیل باخت ایران مقابل کره جنوبی، اظهار کرد: سراسری پوشان گران وقف شدید دارند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما به ممکن است خدمت خواهیم کرد (اسکوچیچ).

وی شکسته نشده داد: معلم ما کارنامه موفقی داشت. {فوتبال} فراز را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشیب های خودش را دارد. نتیجه نهایی کار کردن اسکوچیچ مناسب است، ما تصمیم گرفت به حمایت به همین دلیل اسکوچیچ در داخل کل شما زمینه ها به همین دلیل جمله ریاست را انتخاب کنید و انتخاب کنید شورای فدراسیون هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب ما نیز بر همین مقدمه است.

سخنگوی فدراسیون {فوتبال} دانستن درباره پاراتی -عضو هیات مدیره {فوتبال} – دانستن درباره صلاحیت علی دایی برای هدایت ایران در داخل جام بین المللی ذکر شد: من می روم دیروز همراه خود آقای براتی هم صحبت کردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است معنی به اصلاح سرمربی را نداشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید می خواستند. این مسئله را اصلاح کردن کرد.پاراتی در داخل دوره ها مختلف به همین دلیل اسکوچیچ حمایت کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این چشم انداز او می رود بود پس فردا تفریحی مهمی {داریم} را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید کانون اصلی خدمه سراسری می تواند حیاتی باشد.

انتهای پیام