اصرار چین بر کاهش زرادخانه هسته ای آمریکایکی اجتناب کرده اند افسران وزارت خارجه چین در جریان کنوانسیون منع توسعه سلاح های هسته ای ذکر شد کدام ممکن است افسران پکن اجتناب کرده اند آمریکا تمایل دارد کدام ممکن است مسئولیت خصوصی را در جدا خصوصی کاهش توانایی هسته ای خصوصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش قابل ملاحظه زرادخانه هسته ای خصوصی آرم دهد.

به گزارش ایسنا، به نقل اجتناب کرده اند خبرگزاری اسپوتنیک، «دینگ تونگ بینگ» رئیس اداره مدیریت تسلیحات وزارت امور خارجه چین در کنوانسیون ارزیابی معاهده منع توسعه تسلیحات هسته ای نیز تاکید کرد کدام ممکن است آمریکا دارای کمیت وسیعی است. زرادخانه سلاح های هسته ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید این تهدیدی برای صلح است را انتخاب کنید و انتخاب کنید امنیت جهانی محسوب تبدیل می تواند.

این دیپلمات زبان چینی علاوه بر این یکپارچه داد: افسران پکن اجتناب کرده اند آمریکا تمایل دارد کدام ممکن است قاطعانه مسئولیت خصوصی را آرم دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جدا خصوصی اقدامی اصلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرقابل بازگشت زرادخانه هسته ای خصوصی را به صورت اصولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اساسی کاهش دهد.

وی افزود: آمریکا در جدا خصوصی این کار اعتقاد گروه جهانی را باز می گرداند. ما علاوه بر این اجتناب کرده اند آمریکا می خواهیم رویکرد خصوصی را در محافظت خارجی ترتیب دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقداماتی بیشتر مبتنی بر احترام متقابل را انتخاب کنید و انتخاب کنید انبساط مذاکرات سازنده در جدا خصوصی چین برای تحمیل شرایط صحیح برای مذاکرات کنترلی اختصاص داده شده شدن تدریجی.

به آگاه این دیپلمات زبان چینی، افسران پکن زرادخانه هسته ای خصوصی را در زیرین ترین مرحله بالقوه برای تضمین امنیت سراسری ملت دفاع کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگهداری می تدریجی.

سرپرست بخش مدیریت تسلیحات وزارت خارجه چین در یکپارچه ذکر شد: چین به هیچ وجه در مسابقه تسلیحاتی تصویر نخواهد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به هیچ وجه اولین طرفی نخواهد بود کدام ممکن است اجتناب کرده اند سلاح هسته‌ای در نبرد استفاده می‌تدریجی.

انتهای پیام