اصرار امارات بر سیاسی نشدن کاهش مونتاژ اوپک پلاسوزیر امکانات امارات متحده عربی ادعا کردن کرد کدام ممکن است کشورش معتقد است کدام ممکن است اوپک پلاس در جدا خصوصی موافقت در جدا خصوصی کاهش مونتاژ نفت، متنوع از فنی درستی انجام داده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این انتخاب کدام ممکن است در جدا خصوصی رضایت همه کشورهای عضو گرفته شده، هیچ ارتباطی در جدا خصوصی محافظت ندارد. امتیازات

به گزارش ایسنا، اوپک متشکل اجتناب کرده اند 13 ملت عضو را انتخاب کنید و انتخاب کنید متحدانش اجتناب کرده اند جمله روسیه در اجلاس وزرای اوپک پلاس در 5 اکتبر کاهش مونتاژ نفت به میزان 2 میلیون بشکه در روز اجتناب کرده اند نوامبر را تصویب کرد.

سهیل المزروعی به خبرنگاران اظهار داشت: ما به celeb فنی اوپک را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوپک پلاس اعتقاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمان مناسب داریم. ما همه وقت بر اندیشه تحلیلی کدام ممکن است اجتناب کرده اند بازار را انتخاب کنید و انتخاب کنید نحوه مشارکت برای اجرای اقدامات دقیق برای تحمیل تعادل بین تهیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقاضا انجام دادیم، حقایق را جلب رضایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بحث می کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب گیری همه وقت اجتناب کرده اند طریق قراردادهای جمعی گرفته تبدیل می تواند باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فینال انتخاب نیز بر این اندیشه است. منطق نوسازی شده است. مایلم تکرار کنم کدام ممکن است تمام انتخاب ها اختصاص داده شده شدن شده در اوپک هیچ ربطی به محافظت ندارد.

وزیر امکانات امارات پس اجتناب کرده اند حمایت تعدادی از عضو اوپک پلاس اجتناب کرده اند تصویب کاهش هدف مونتاژ، این اظهارات را خاص کرد. این اظهارات در پاسخ به ادعای کاخ سفید بود کدام ممکن است عربستان سعودی را به وادار کردن برخی کشورهای عضو اوپک پلاس به رای به کاهش مونتاژ نفت متهم کرد. این ادعا کردن کردن اجتناب کرده اند سوی ریاض رد شده است.

مزروعی خاص کرد: این انتخاب در برابر این افزایش قیمت ها باعث تثبیت قیمت ها تبدیل می تواند باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در یکپارچه افزود: عدم ثابت بودن است کدام ممکن است باعث خطرناک خریداران شده است.

وزیر امکانات امارات متحده عربی در پاسخ به اینکه خواه هر دو 9 کشورش قصد دارد سقف مونتاژ بیشتری تقاضا تنبل، اظهار داشت: مکانیزمی موجود است کدام ممکن است هر کشوری تقاضا خصوصی را مطرح تنبل.

مزروعی اظهار داشت: امارات اختصاص داده شده به افزایش قابلیت مونتاژ نفت است. تصویر سراسری نفت ابوظبی (ADNOC) قصد دارد پاک ترین بشکه نفت روی زیرین را مونتاژ تنبل.

به گزارش رویترز، خبرگزاری دولتی امارات (WAM) روز دوشنبه در جدا خصوصی استناد به ادعا وزارت خارجه این ملت گزارش داد کدام ممکن است امارات به طور مناسب اجتناب کرده اند عربستان سعودی در امتحان شده برای حمایت اجتناب کرده اند ثابت بودن را انتخاب کنید و انتخاب کنید امنیت امکانات حمایت می تنبل.

انتهای پیام