اسنا – ایران زیباست; ارگ خورمزارگ خورمز محرز بنایی آجری را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنگی با قدمت بیش به همین دلیل 1600 12 ماه متعلق به دوران ساسانیان است کدام ممکن است بر فراز صخره ای در داخل موضوع کوه شیرکوه در داخل روستای خورمز قرار دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید قله آن قرار است به پنج متر می رسد. ارگ خورمز محرز با شماره سند 2338 در داخل گذشته تاریخی 8 خرداد 1378 به لیست آثار سراسری ملت اضافه شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به سند رسید.
این ارگ نسبت به سایر ارگ های جهان فوق العاده مفید را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرتب که همچنان ادامه دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل این تذکر فوق العاده اختصاصی است. به آموزش داده شده است اکثر سنتی شناسان، ارگ خورمز مناسبت کوچکی به همین دلیل ارگ تاریخی بم است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تا حدود 15 12 ماه پیش مورد استفاده بیشتر از را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده قرار می گرفت.
بر ایده اسناد {تاریخی}، روستای خورمز شیفته «شاه هرمز بن انوشیروان ساسانی» نوسازی شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید شناسایی او می رود در داخل ابتدا «هرمز» بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون به «خورمز» اصلاح شده است.
ارگ خورمز سولا دارای فضای مرکزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غالب، آب انبار، درگاه وارد کنید با فرصت باز را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله بسته شدن عمودی، 6 برج دیده بانی در داخل 3 طبقه با تذهیبات زیبای بیرونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید … می باشد یا نباشد. به همین دلیل این شش برج، 4 برج در داخل 4 {گوشه} قرار دارند. بنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید 2 برج اکنون نیست به صورت متقارن در داخل جهت طولی ارگ قرار گرفته اند. {هر} عالی به همین دلیل این برج ها دارای قله 6 متر، قطر داخل 3.30 را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطر بیرونی 7 متر است.
تمام فضاهای ارگ عالی طبقه است علاوه بر این وارد کنید کدام ممکن است به همین دلیل 2 طبقه {تشکیل شده است}. طبقه اول دارای طاق هلالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید طبقه دوم دارای طاق جناغی است. اتاق‌های ارگ خورمز محرز محل استقرار {سربازان} را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگهبانان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأسیسات ارگ بوده کدام ممکن است در میان قرار است به آنها بروند; قرار است به آنها بروند منطقه مورد علاقه ها، پنجره ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نورگیرهای چیز خوب در مورد دارند. دیوار ارگ خورمز به همین دلیل سنگ نیمه صیقل نخورده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیمه های بالایی آن قرار است به همین دلیل 2 متر گل را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهگل نوسازی شده است. حاشیه از های دیوارهای ارگ با مجسمه های کنگره را انتخاب کنید و انتخاب کنید تزیینات انتخاب شده تقویت شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارای تیرهایی برای معامله با مهاجمان است.
ارگ خورمز دژی قبلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوق العاده نفیس در داخل محرز یزد است کدام ممکن است تا 100 12 ماه پیش اقامتگاه مردمان آن قرار است جهان بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل جان مردمان در مخالفت با مهاجمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهزنان جهان سپر می کرده است. در داخل سمت چپ ارگ عالی چاه سنگی {مربع} تعیین کنید به عمق 15 متر ممکن است وجود داشته باشد کدام ممکن است آب می خواست ارگ را تامین می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان به آن قرار است اعتقاد خاصی دارند. این چاه به چاه امام زمان نامگذاری شده است کدام ممکن است {متاسفانه} اکنون خشک شده است.