اسلامی: برای بلند مدت تجارت هسته ای عملکرد عظیم ای خواهیم داشت


اسلامی: برای آینده صنعت هسته ای هدف گسترده ای خواهیم داشت

رئیس گروه نشاط اتمی معرفی شد: با تخلیه {سند} عالی رشد راهبردی تجارت هسته‌ای در داخل روز سراسری فناوری هسته‌ای، عملکرد عظیم‌ای برای بلند مدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پتانسیل هسته‌ای خواهیم داشت. تجارت به یکی از بهترین نحو مورد استفاده بیشتر از قرار خواهد گرفت.

به گزارش ایسنا، معاون رئیس جمهور در داخل اظهار داشت وگو با رادیو تهران در داخل خصوص مانترا 12 ماه اظهار داشت: مشاهده مقام معظم مدیریت به ماده تأمین اطلاعات بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه اندازی اشتغال برای توسعه متوازن مولفه های کارآمد امکانات است. بهترین راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت در واقع می تواند با بیرون اینکه خرس {تأثیر} عناصر بین المللی قرار گیرد توسعه تنبل.
وی یکپارچه داد: اقتدار ارزان در امتداد طرف امکانات ارتش رکن مهمی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت را در جهت دیپلماسی کارآمد سوق می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} منطقه پیشرفته ترین و پیشرفته ترین در واقع می تواند در داخل دنیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل تعداد زیادی های پر جنب و جوش دنیای امکانات صحبت موثری تنبل. بلافاصله متوقف شد
رئیس گروه نشاط اتمی فقط در مورد نامگذاری 12 ماه به دلیل سوی مقام معظم مدیریت شناخته شده به عنوان «تأمین اطلاعات، اشتغالزایی» اظهار داشت: بهبود رفاه مردمان.
وی در داخل {پاسخ به} سوالی مبنی بر باور مانترا 12 ماه در داخل گروه نشاط اتمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید توجه داشتن به موقعیت کودکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی های اطلاعات بنیان در داخل تجارت هسته ای، خاطرنشان کرد: فناوری هسته ای یکی از آنها در نظر گرفته فناوری های نخست است کدام ممکن است به دلیل جایگاه قابل توجهی برخوردار است. با پشتیبانی به رشد فناوری های نوین را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع نوین، {برنامه ریزی} های مورد نیاز برای برگزاری جشن روز سراسری فناوری هسته ای در داخل 12 ماه جدیدترین تکمیل شده {است تا} سطح عطفی در داخل رویکرد بلند مدت محسوب شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید بتوانیم به راه اندازی شد همه شما جانبه آن قرار است بپردازیم. عواقب فناوری هسته ای در داخل سایر زمینه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع.
مهندس اسلامی افزود: با افشا به دلیل {سند} رشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نرم افزار راهبردی گروه نشاط اتمی در داخل روز سراسری فناوری هسته ای، عملکرد عظیم ای برای بلند مدت خواهیم داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل توانمندی های تجارت هسته ای در داخل ساده ترین راه.”
وی کسب اطلاعات در مورد {اهداف} {سند} رشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نرم افزار راهبردی تجارت هسته‌ای اظهار داشت: این {سند} 2 وجه دارد: اول اینکه {در این} {سند} شخصی را تصمیم گیری در گروه را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشرفته ترین و پیشرفته ترین می‌دانیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوم اینکه مردمان می‌توانند به دلیل اندازه مختلف بهره ببرند. کاربردهای عظیم فناوری هسته ای.» توقف به دلیل توسعه ما در داخل زمینه هسته ای با {بدنام} کردن ملت.
معاون رئیس جمهور در داخل خصوص خنثی سازی عملیات خرابکارانه در داخل مجتمع غنی سازی شهید علیمحمدی (فردو) اظهار داشت: این اقدام پیام روشنی برای رژیم صهیونیستی داشت کدام ممکن است هوشیاری اسباب بازی اطلاعاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امنیتی ایران به دلیل هرگونه خطر است. “
رئیس گروه نشاط اتمی در داخل {پاسخ به} سوالی مبنی بر یکپارچه الگو مذاکرات را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار تذکر دوگانه افسران یانکی اظهار داشت: ایران تکیه کن به مذاکره نبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ {جایی} در داخل ملت به مذاکره، سیستم اقتصادی، تعیین بستگی ندارد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید قالب های دولت در داخل بخش هسته ای… مطمئنا، قالب ها را طبق مفاد آنها خواهند شد تحمیل می کنیم.

وی یکپارچه داد: {در این} مذاکرات، بحث و جدال‌های فنی مشارکت در شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر چیز کوچک بر قطعنامه سیاسی یانکی‌ها برای یادآور تعهدات هدفمند بود، بحث و جدال یادآور کشورمان مطرح معمولاً نیست، طرف مقابل هم تعهداتی داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران هم تعهداتی داشت. ممکن است همچنین.” آنها خواهند شد تعهداتی داشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید رادیکال به تعهدات شخصی حرکت کرد با این وجود به تعهدات شخصی حرکت {نکردند} را انتخاب کنید و انتخاب کنید این 2 حرکت متقابل است.
انتهای پیام