اسرای فلسطینی به دلیل 25 مارس اعتصاب وعده های غذایی کرده انداسرای فلسطینی در داخل {زندان} های رژیم صهیونیستی ادعا کردند کدام ممکن است برای 25 ماه اعتصاب غذای آزاد کنار هم قرار دادن می شوند.

به گزارش ایسنا، به نقل به دلیل موقعیت یابی المیادین، تجهیزات گلف اسرای فلسطینی با صدور بیانیه مطبوعاتی ای معرفی شد کدام ممکن است ترتیب دادن اسرای فلسطینی در داخل سلول رژیم صهیونیستی برای راه اندازی اعتصاب وعده های غذایی گامی در داخل جهت مطالبه خوب سری مطالبات مهم است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدت زمان آنها خواهند شد به دلیل این اعتصاب وعده های غذایی تا مرحله پاسخگویی.. اداره {زندان} های رژیم اشغالگر تکیه کن به درخواست شده است های زندانیان است.

این بیانیه مطبوعاتی می افزاید: افتادگی {کار} زندانیان عقیدتی فلسطینی به مدت زمان 33 روز با استفاده از نافرمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیام علیه رهنمودهای قانونی {زندان} های اسرائیل به معنای نوک رویارویی را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دوام موجود نباید باشد، نسبتاً به معنای آمادگی آنها خواهند شد برای راه اندازی اعتصاب غذای علنی است. تا روزی کدام ممکن است درخواست شده است ها برآورده شود. جلب رضایت، نوبت به دلیل دستاوردهای شخصی دفاع کردن می تنبل.

زندانیان فلسطینی درست در این لحظه پنجشنبه پس به دلیل به مقیاس عقب، بررسی اجمالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بررسی کردن رویه های قابل مقایسه با گیت های دیجیتال اعتراضات شخصی را علیه اداره {زندان} های اسرائیل به حالت افتادگی درآوردند.

زندانیان فلسطینی در داخل اعتراض به اقدامات اداره {زندان} های اسرائیل پس به دلیل خطرناک شش زندانی فلسطینی به دلیل {زندان} فوق امنیتی گیلبوآ در داخل سپتامبر قبلی، اعتراض کردند.

انتهای پیام