اسرائیلی جانجی چه حقوق من درند؟نیروهای مسلح درگیر جینگ کا، با میانجیگری یک طرف مخالف، اسارت دراند، زندانی نامیده میکوند کا با، حقوق بین میلی شاردستانا، بیاد با، که تصویر یک انسان است، رافتر چاد، هدایت کرد.

به گزارش ایسنا، بخش اومده از حوق بین میلی شاردستانه در چهار کانوانسیون ژاننو (۱۹۴۹) مُترَه شادست و ۱۹۶ کوشور در سراسیر دنیا زیرکار شادانند که از عین قوانن پا. وساطت معاهده دیجر یعنی پروتکل ضمیمه 1977 منبع حفاظت در برابر قربانی، نزاع مسلحانه، تکمیل شاهند کجاست.

Canonción hai zhnu bur bay احترام به فرد، حیثیت و شرافت، و ساختار این روز بسیار قوی است. حقوق فردی دارد، صراط مستقیم دارد، شرکت است، نام دارد، آدم است، مشکل دارد، عمل می کند، عمل می کند، خداست، دوئل هایش را باخته، محترم است، محترم است، محترم است، محترم است، برای آثار مردم مبارزه می کند و اثر مردم دارد ضرر و زیان و زیان میکوند بدون جبران.

Antur ke dar kanunción ژno , . سیر زندگی من باید با اسرایی جنجی است با تصویر رفتار انسانی و شخصیتی دارد که احترام به زشتی و شادی و ابرو است و حفظ و نگهداشت آن حرام است. با زن نیز باید با توجه به ملیت آن روتر شد.

در کالج اسرای جینجی بیاد باه تور یکسان رفتار کرد; واریانس روتاری من فقط با توجه به ایمنی، جنسیت، سن، درجه منظم بودن، شرایط شغلی یا صنعتگری، آیا می توان شهد پیدا کرد؟ آگر از نظامیان سوئل چود، که کارمند هیسند نام و نعم خانوادغی، سن، مدرک و کد نظامی خود را بیگیند، اما نباید برای دادن سایر اطلاعات زیر پاپ کورن قرار گیرند.

اجازه دارند به دلایل و لوازم شخصی است. از لباس ها و وسایل البسه و وسایلی که برای تنظیم سرفصل ها استفاده می شود استثنا است. پل و ارزش من فقط، بپیچید جلوی رشید بید گرفتح چود و هنگام آزادی خردل گرد. همچانین آسیران پیرو نظم و قوانین نظامی قوایی هستند که به عصرخان در اوردند.

مدرکی بر امنیت، نرون یا قوت داشته باشیم و ممکن است آزادی باشد، که رای محدود باشد، اما رأ زندانی، کنده و عملی باشد برخلاف قانون انجم دهم. . عصرا پیش از صدور حکم باید از احتمال دفاع از دشت بشند دفاع می کرد.

نوارهای آسارت

Kannunciun

اسرایی جنجی به درجا داران را میتوان به کار پیوند. Baad by Anan Dastmozd Padkht Namud and Kar Pray Anha Baad Hamanand Kar Malt Niroy Baazdashtkananda Bashd. عصرا نباید و آدار شونده فعالیتت کوشش نظامی تو خطرناکی ایمن.

اسراء بیاد باطوانند اسیر شادان خود را به آشنایان نزدیک و قومش مرکزی رادیابی مقدار آن بین صلیب ملی سرخ اسلاء داناد است. در واقع محل تشكیل آن است آشنایان دفاترش دشته و قلم ها كمكی دریبل زده با كرده و روحانیون دین خود دیدار و خویشاوندی است. کانند

عسیران جانجی استعاره ای است از عجله یک سکنگگو (نماینده زندانیان) انتصاب کنند. کجاست سکنگو میتواند به نامیاندقی در نقش سایر عصر با مقام نیروئی بزدشتکناندا و سازمانهای بشیردوستانه مظهر کند.

اسرا حق درند شکایات و درخواستای خود را بی نامایندگان نیروهای همیتکنانده منند نامایندگان مقدار آن بین حوصله صلیب سرک که از اردوغه آنان بازد مایکناند، بازگشت دناد و یا مستاغدین خود پاغدوغان بهگان.

منبع: خلاصه qununción hai zhnu پراکنده شدت واسطه کمیت آن بین میلی لیتر صلیب سرخ است.

PIAM END