استولتنبرگ: اگر جنگ اوکراین به نبرد بین ناتو را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه ترتیب شود، خسارات جبران ناپذیری به بار خواهد آورددبیرکل ناتو در عالی واحد کنوانسیون مطبوعاتی در نهایت اجلاس سران ناتو در مادرید هشدارهای خصوصی را با توجه به موضوعاتی کدام ممکن است ناتو شبح می‌تنبل اجتناب کرده اند جمله چین، روسیه، بودجه نیروی دریایی ناتو را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکل‌های خاورمیانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شمال آفریقا صادر کرد.

به گزارش ایسنا به نقل اجتناب کرده اند خبرگزاری فرانسه، ینس استولتنبرگ دبیرکل ناتو به خبرنگاران ذکر شد: چین به طور قابل توجهی در جاری آسانسور نیروهای نیروی دریایی خصوصی اجتناب کرده اند جمله در زمینه هسته ای، قلدری همسایگان خصوصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شبح تایوان است.

استولتنبرگ خاطرنشان کرد: نگهداری نظم در سرتاسر جهان اساساً مبتنی بر مبانی باید در جدا با شرکای خصوصی باشیم.

استولتنبرگ به خبرنگاران ذکر شد کدام ممکن است ناتو همکاری در جدا خصوصی شرکای خصوصی در جهان هند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقیانوس آرام اجتناب کرده اند جمله ژاپن را در امنیت دریایی، حفاظت سایبری را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر زمینه ها افزایش خواهد داد.

وی علاوه بر این تصریح کرد: ما تحمل هیچ شرایطی قصد نبرد مستقیم در جدا خصوصی روسیه را نداریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به معنای دقیق عبارت هستند امتحان شده می کنیم اجتناب کرده اند جنگ جلوگیری کنیم.

دبیرکل ناتو افزود: اگر جنگ اوکراین به جنگی تمام عیار بین روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناتو ترتیب شود، شاهد خسارات جبران ناپذیری در جهان خواهیم بود کدام ممکن است در جاری حاضر در اوکراین شاهد آن هستیم.

استولتنبرگ علاوه بر این خاطرنشان کرد کدام ممکن است ناتو 2 مسئولیت دارد: حمایت اجتناب کرده اند اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید جلوگیری اجتناب کرده اند افزایش نبرد به خارج اجتناب کرده اند اوکراین. وی تاکید کرد: هدف بی نظیر ناتو جلوگیری اجتناب کرده اند فشار در جهان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دلیل برای است در هیچ جنگی تصویر نخواهد کرد.

ینس استولتنبرگ علاوه بر این بر “تداوم حمایت اجتناب کرده اند اوکراین” تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند مسکو خواست به شبیه به اندازه “نیروهای خصوصی را اجتناب کرده اند این ملت خارج تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید به جنگ نوک دهد”.

همزمان دبیرکل ناتو اجتناب کرده اند اعضای ائتلاف خواست به شبیه به اندازه ارزش های دفاعی خصوصی را در راستای بهبود ابزار نیروی دریایی، توانمندی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش افزایش دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند بودجه ائتلاف حمایت کنند.

استولتنبرگ در کنوانسیون مطبوعاتی نوک اجلاس سران ناتو در مادرید ذکر شد: ما اجتناب کرده اند رهبران این ائتلاف خواستیم کدام ممکن است ارزش های دفاعی خصوصی را اجتناب کرده اند جمله در حوزه بهبود ابزار نیروی دریایی، قابلیت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش افزایش دهند به شبیه به اندازه اجتناب کرده اند این ائتلاف حمایت شود. بودجه. بودجه های نیروی دریایی در پرتو دنیای در جاری ترتیب را انتخاب کنید و انتخاب کنید خطرناک تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقدمه جنگ هایی در اروپا کدام ممکن است درد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشتی کردن روزانه را افزایش می دهد، حیاتی است.

در همین زمان، در این نشست ناتو “تهدیدها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکل ها در خاورمیانه، شمال آفریقا را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان ساحل در قاره آفریقا” مورد بحث را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازرسی قرار گرفت.

ینس استولتنبرگ در نهایت این نشست تصدیق شد کدام ممکن است کشورهای عضو ناتو به خوانایی موضوع «بهبود سیاسی، مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروی دریایی روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید چین در جناح جنوبی این اتحاد» را مطرح کرده اند.

در این اجلاس، اسپانیا اختصاص داده شده شد کدام ممکن است کشورهای ناتو را اجتناب کرده اند تهدیدات جناح جنوبی ناتو آگاه تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند انتخاب ائتلاف برای قیمت کاهش یافته با به این موضوع استقبال کرد.

ینس استولتنبرگ قول حمایت اصولاً ناتو اجتناب کرده اند کشورهای آفریقایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاورمیانه را داد از این اتحاد جستجو در رقبا را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقابله در جدا خصوصی تأثیر می گذارد فزاینده روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید چین در این مناطق است.

وی ذکر شد کدام ممکن است رهبران این ائتلاف در نشست مادرید کسب اطلاعات در مورد اینکه روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید چین چگونه جستجو در مزیت سیاسی، مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروی دریایی بر اوج همسایگان جنوبی ما هستند، بحث کردند.

استولتنبرگ افزود: مسکو را انتخاب کنید و انتخاب کنید پکن هر 2 اجتناب کرده اند اهرم های مالی، اجبار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکنیک های مختلط برای پیشبرد مزیت خصوصی در این جهان استفاده می کنند.

او ذکر شد: «متعاقباً بلافاصله ما کسب اطلاعات در مورد چگونگی مقابله در جدا خصوصی این مشکل رو به انبساط، اجتناب کرده اند جمله در جدا خصوصی حاضر حمایت اصولاً اجتناب کرده اند این همراهان در جهان، بحث کردیم.

دبیرکل ناتو افزود: این ممکن است عالی “مشکل فزاینده” است کدام ممکن است ناتو تمایل دارد به آن است بپردازد، به طور قابل توجهی در جدا خصوصی “حاضر کمک های اصولاً” به شرکای خصوصی در جهان. ما به موریتانی کمک خواهیم کرد به شبیه به اندازه مرزهایش را دفاع کردن تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جدا خصوصی مهاجران بوتلگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید تروریسم کشتی تنبل.

استولتنبرگ تاکید کرد: نبود امنیت در این مناطق تاثیر مستقیمی بر امنیت متحدان دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند جمله اسبابک ها تهدیدات غیرسنتی است کدام ممکن است به طور قابل توجهی در این مناطق رواج دارد، تروریسم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ​​مهاجران بوتلگ.

دبیرکل ناتو خاطرنشان کرد کدام ممکن است ائتلاف تحمل فرمان او در جدا خصوصی “بسته ای برای افزایش قابلیت های دفاعی” برای موریتانی موافقت کرده است به شبیه به اندازه به این ملت در زمینه امنیت مرزی، کشتی در جدا خصوصی مهاجرت بوتلگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید تروریسم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ​​حاضر حمایت اصولاً اجتناب کرده اند تونس را انتخاب کنید و انتخاب کنید اردن کمک تنبل.

پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا ذکر شد: ما تضمین کرده ایم کدام ممکن است جناح جنوبی ناتو فراموش نخواهد شد. مادرید به طور قابل توجهی درگیر است کدام ممکن است بی ثباتی در جهان ساحل آفریقا در نتیجه افزایش مهاجرت بوتلگ شود.

انتهای پیام/