استقبال با کیفیت بالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی سابقه افراد همدان به دلیل {خرید} داروها مقدماتیایسنا/ همدان معاون بازرگانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد تولیدات در داخل گروه جهاد کشاورزی استان همدان به دلیل استقبال بی سابقه افراد این استان به دلیل سفارش را انتخاب کنید و انتخاب کنید {خرید} اقلام ابتدایی نوروزی خبر داد.

حسین فضلی در داخل اظهار داشت وگو با ایسنا، در رابطه با وفور کالاهای ابتدایی موجود در بازار استانداری همدان، اظهار کرد: بازرسان اتحادیه ها، گروه صمت، گروه جهاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسیج با همکاری {یکدیگر} به دلیل چشم اندازها اجباری برخوردار می شوند. مدیریت، نظارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بررسی کردن. با تخصیص داروها مقدماتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید متخلفان در داخل صورت بدرفتاری برخورد ممکن است.

وی در رابطه با اینکه وفور محصولات در داخل حد مطلوبی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیمارستان دچار سختی معمولاً نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلی {در این} زمینه {وجود ندارد}، افزود: تمام مشکل شخصی را می کنیم تا ورود افراد به فراهم می کند مقدماتی می خواست را تسهیل کنیم.

فضلی ممکن است همچنین در رابطه با 4200 بررسی کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید 350 مورد تخلف خاطرنشان کرد: این سوابق داده ها تشکیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید {پرونده} برای معامله با تشکیل شد.

وی میزان سهم میوه ساماندهی {بازار} عصر عید این شهرستان را عالی هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 800 تن عنوان کرد. پرتقال را انتخاب کنید و انتخاب کنید 600 تن سیب اختصاص کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصور به 193 فضای فروش برای این سهمیه تخصیص شود کدام ممکن است همگی در داخل استان پرانرژی هستند.

فضلی هزینه مصوب دولتی این میوه را به آماده سازی 10 هزار تومان پرتقال، سیب بنفش 11 هزار تومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیب زرد 12 هزار تومان معرفی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: {در حال حاضر} به 4 انبار سردخانه در داخل استان میوه های در دسترس بودن شده تزریق می تواند باشد. . فضای فروش ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید فضای فروش ها.

وی ممکن است همچنین به سایر اقلام اجباری برای ساماندهی {بازار} ضیافت در یک روز واحد شناسایی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: به دلیل 9 هزار تن برنج تایلندی اختصاص یافته به استان تا به امروز 7 هزار تن پرداختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مابقی در داخل جاری مشارکت در است.

وی با مقوله ای اینکه 3 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 500 تن به دلیل سهمیه پیشرفته ترین و پیشرفته ترین را به دلیل انبار غلات استانداری گرفتیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این میزان شکر تخصیص شد، افزود: 3 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 500 تن شکری اختیار تاسیسات تولیدی بود نیز تخصیص را انتخاب کنید و انتخاب کنید به تجارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر ورزش ها در دسترس بودن شد. حتی خانوارها.

فضلی در رابطه با اینکه ممکن است بخواهید {مقدار} فراوان روغن را انتخاب کنید و انتخاب کنید توافق با نمایندگی های چاپ شده برای تخصیص آن خواهد شد در داخل انبارها در داخل صورت خواستن است، خاطرنشان کرد: به دلیل ابتدای اسفندماه 6000 تن خروس خوب و دنج پرداختی است کدام ممکن است با این توسعه در داخل 10 تا 15 روز قبل از امروز به طور {متوسط} ​​روز به روز 250 تن خروس خوب و دنج داشتیم، این در داخل حالی است کدام ممکن است به دلیل 10 روز قبل از امروز 1300 تن خروس منجمد در داخل وب های تخصیص بزرگ پرداختی است کدام ممکن است مناسبت های شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشاورزی می توانند به دلیل این محصول بهره مند شوند.
وی در رابطه با 220 تن سهمیه منجمد گوست در داخل استانداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخصیص 180 تن به دلیل این سهمیه اظهار داشت: مابقی حواله برای تخصیص صادر می تواند باشد.

چون آن است فضلی در داخل خصوص ساماندهی تخم خروس موجود در بازار عصر عید منطقی سازی داد: در داخل بحث و جدال تأمین تخم خروس بخشی به دلیل تولیدات استانداری تامین شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخشی از فضای باز به دلیل استانداری با دسترسی استانداری تامین شد.

انتهای پیام