استفاده 24 درصدی اجتناب کرده اند ماسک در موج هفتم کرونا!


الگو پیروی اجتناب کرده اند پروتکل های بهداشتی ضد کرونا همچنان در جاری کاهش است را انتخاب کنید و انتخاب کنید حدود 34 سهم است. در حالی کدام ممکن است افزایش بدیهی بستری شدن در بیمارستان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش نابودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میر ناشی اجتناب کرده اند کرونا در متنوع اجتناب کرده اند استان های ملت گزارش شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اولویت اجتناب کرده اند افزایش نابودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میر ناشی اجتناب کرده اند این بیماری در ملت موجود است.

به گزارش ایسنا، بر اندیشه ادعا کردن معاونت های بهداشتی وزارت بهداشت، میزان رعایت پروتکل های بهداشتی در ملت طی هفته منتهی به 17 مرداد ماه 1401 (اجتناب کرده اند اول مرداد به شبیه به اندازه هشتم مردادماه) به کمترین میزان خصوصی یعنی 34.21 سهم رسیده است.

استفاده 24 درصدی از ماسک در موج هفتم کرونا!

الگو رعایت پروتکل های بهداشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع قربانیان به کرونا اجتناب کرده اند اول مرداد به شبیه به اندازه مرداد 1401 را در نمودار زیر تبصره می کنید:

استفاده 24 درصدی از ماسک در موج هفتم کرونا!

این در حالی است کدام ممکن است معمول رعایت بهداشت شخص خاص در اماکن عمومی استان های ملت در بازه روزی هشت تیر لغایت 14 مرداد 1401 چهل را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه.28 سهم بوده است. در این شاخص بیشترین میزان انطباق درمورد به استان سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان در جدا خصوصی پنجاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه دو.38 سهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمترین میزان انطباق درمورد به استان هرمزگان در جدا خصوصی 30.نود را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه دو سهم بوده است.

استفاده 24 درصدی از ماسک در موج هفتم کرونا!

جدا از این، معمول رعایت بهداشت شخص خاص در اماکن عمومی ملت اجتناب کرده اند بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه دو ژوئیه به شبیه به اندازه 5 مرداد 1401 برابر در جدا خصوصی چهل را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه.28 سهم بوده است کدام ممکن است ورزشگاه ها در جدا خصوصی نود را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه.شصت را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه دو سهم بیشترین میزان رعایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات ورزشی در جدا خصوصی 39.هفتاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه دو سهم کمترین میزان رعایت را دارند. منصفانه شاخص

استفاده 24 درصدی از ماسک در موج هفتم کرونا!

بر اندیشه ادعا کردن وزارت بهداشت، معمول استفاده کارمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویر ها گیرندگان اجتناب کرده اند ماسک در اماکن عمومی استان های ملت اجتناب کرده اند هشت تیرماه به شبیه به اندازه 14 مردادماه 24.26 سهم بوده کدام ممکن است بیشترین میزان رعایت آن در استان البرز در جدا خصوصی 39.پنجاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید 5 سهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمترین میزان رعایت است. درمورد به خراسان شمالی 14.37 سهم بوده است.

استفاده 24 درصدی از ماسک در موج هفتم کرونا!

علاوه بر این معمول استفاده اجتناب کرده اند ماسک در بین کارمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویر ها گیرندگان اماکن عمومی ملت اجتناب کرده اند 31 تیرماه به شبیه به اندازه این 2 مرداد ماه 1401 برابر در جدا خصوصی 24.26 سهم بوده کدام ممکن است بیشترین سهم استفاده اجتناب کرده اند ماسک در اماکن عمومی درمورد به دانشکده ها در جدا خصوصی هفتاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید 5.هفتاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هفت سهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمترین آن است. میزان استفاده اجتناب کرده اند ماسک درمورد به امکانات اوقات فراغت در جدا خصوصی شانزده.یازده سهم است.

استفاده 24 درصدی از ماسک در موج هفتم کرونا!

معمول رعایت پروتکل قلمرو گذاری اجتماعی در اماکن عمومی استان های ملت اجتناب کرده اند هشت تیر به شبیه به اندازه 14 مرداد ماه 1401 برابر در جدا خصوصی 31.هشتاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید 5 سهم، بیشترین میزان رعایت در استان کرمانشاه در جدا خصوصی چهل را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه.38 سهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمترین رعایت درمورد به همدان در جدا خصوصی 18 سهم بوده است. 08 سهم سهم بود.

استفاده 24 درصدی از ماسک در موج هفتم کرونا!

علاوه بر این معمول میزان رعایت پروتکل قلمرو گذاری اجتماعی در اماکن عمومی ملت اجتناب کرده اند بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه دو تیرماه به شبیه به اندازه 5 مرداد 1401 برابر در جدا خصوصی 31.هشتاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید 5 سهم بوده کدام ممکن است دانشکده ها در جدا خصوصی هفتاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شش.پنجاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شش سهم بیشترین میزان رعایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید استخرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات اوقات فراغت آبی را به خصوصی اختصاص داده اند. کمترین سهم رعایت پروتکل در جدا خصوصی 24.هشتاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید 4 سهم.

استفاده 24 درصدی از ماسک در موج هفتم کرونا!

معمول رعایت جریان هوا صحیح در اماکن عمومی استان های ملت اجتناب کرده اند قبلی تاریخی هشت تیر به شبیه به اندازه 14 مرداد 1401 چهل را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه.نود را انتخاب کنید و انتخاب کنید 5 سهم بوده است. این در حالی است کدام ممکن است بیشترین میزان انطباق درمورد به استان کرمانشاه در جدا خصوصی پنجاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید 4.29 سهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمترین میزان انطباق درمورد به استان هرمزگان در جدا خصوصی 25.پنجاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید 4 سهم بوده است.

استفاده 24 درصدی از ماسک در موج هفتم کرونا!

علاوه بر این معمول رعایت جریان هوا صحیح در اماکن عمومی ملت اجتناب کرده اند 31 تیر به شبیه به اندازه 14 مرداد 1401 چهل را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه.نود را انتخاب کنید و انتخاب کنید 5 سهم بوده است. فرودگاه ها در جدا خصوصی نود را انتخاب کنید و انتخاب کنید 4.03 سهم جریان هوا صحیح بیشترین میزان رعایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات ورزشی در جدا خصوصی چهل.34 سهم کمترین میزان رعایت این پروتکل ها را دارند.

استفاده 24 درصدی از ماسک در موج هفتم کرونا!

در عین جاری، بر اندیشه ادعا کردن معاونت بهداشتی وزارت بهداشت، بر اندیشه اقدامات ناشی اجتناب کرده اند تحریک کردن بازرسی ها اجتناب کرده اند قبلی تاریخی هشت تیر لغایت 14 مرداد ماه 1401، اجتناب کرده اند 3577807 وسط تهیه، dishing out را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا داروها غذایی. ، اماکن عمومی را انتخاب کنید و انتخاب کنید واحدهای کارگاهی خرس محافظت، بزرگسالان 177252 مورد بازرسی شده است.

استفاده 24 درصدی از ماسک در موج هفتم کرونا!

در این مدت به ۳۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۴۹ وسط تهیه، dishing out، تهیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا داروها غذایی، اماکن عمومی را انتخاب کنید و انتخاب کنید واحدهای کارگاهی تذکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مراجع قانونی راه اندازی شد شده است. 724 برخی اجتناب کرده اند این امکانات نیز پلمب شدند.

استفاده 24 درصدی از ماسک در موج هفتم کرونا!

انتهای پیام