استفاده های جدید در شهرداری قمایسنا/ قم در جدا خصوصی تصمیم شهردار قم معاون تنظیم زیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویر ها شهری، سرپرست قلمرو هشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیرعامل گروه پسماند شهرداری قم منصوب شدند.

سید مرتضی سقائیان نژاد شهردار قم در احکام به صورت جداگانه ای معاون تنظیم زیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویر ها شهری، سرپرست قلمرو هشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیرعامل گروه پسماند را منصوب کرد.

انتصاب معاون تنظیم زیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویر ها شهری شهرداری قم

در محتوای متنی تصمیم انتصاب مهدی اصفهانیان مقدم، معاون تنظیم زیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویر ها شهری شهرداری، آمده است:

ارتقای استاندارد تصویر ها رسانی به ساکنان در زمینه وظایف محوله، انتخاب گیری، این سیستم ریزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت بر شادابی، نظافت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاکیزگی شهری، اختصاص داده شده شدن تدابیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهکارهای محیط زیست برای پیشگیری، مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت مخاطرات را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاجعه شهری، طراحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انبساط تکنیک ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیرساخت های ارتقای درجه مسکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنظیم شهری در جدا خصوصی افزایش بهره وری گروه های تابعه مرتبط، ضمن توافق در جدا خصوصی سایر بخش های شهرداری در چارچوب اسناد توجه انداز قم 1414 را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم های راهبردی قم 1404 مورد تاکید را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش خروجی بینی می باشد.

انتصاب مدیرعامل گروه پسماند شهرداری قم

در محتوای متنی تصمیم انتصاب سید عبدالله میرابراهیمی شناخته شده چون مدیرعامل گروه پسماند نیز آمده است:

امتحان شده برای تعیین را انتخاب کنید و انتخاب کنید بکارگیری فناوری های نوین منطبق در جدا خصوصی عملکرد های به سختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کیفی پسماندهای مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید طراحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل زیرساخت های می خواست برای بازیافت، پردازش را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاح پسماند، اختصاص داده شده شدن تدابیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهکارهای محیط زیست در جهت افزایش اعلان عمومی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشارکت مدنی در تکنیک مدیریت پسماند. استقرار را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرای سیستم مدیریت یکپارچه بهداشت، امنیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنظیم زیست شهری ضمن توافق را انتخاب کنید و انتخاب کنید انطباق در جدا خصوصی سایر بخشهای شهرداری در چارچوب سند توجه انداز قم 1414 را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم راهبردی قم 1404 مورد تاکید را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش خروجی بینی می باشد.