استفاده از اجتناب کرده اند حیاط پشتی گیاه شناسی به شبیه به اندازه در دسترس بودن سال در بیرجندایسنا/ خراسان جنوبی سرپرست بودجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشارکت شهرداری بیرجند اظهار داشت: حیاط پشتی گیاه شناسی در نهایت سال در پارک جنگلی بیرجند به استفاده از می رسد.

غیر معمول علوی شامگاه یکشنبه 9 مرداد اظهار داشت: حیاط پشتی گیاه شناسی در فضایی به مساحت 3600 متر مربع در مجموعه جنگلی احداث تبدیل می تواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرارداد مونتاژ آن در جدا خصوصی سرمایه گذار فسخ شده است.

به گزارش ایسنا، وی در جدا خصوصی اشاره به شهرداری بیرجند، افزود: مجموعه حیاط پشتی گیاه شناسی در جدا خصوصی رویکرد استفاده اجتناب کرده اند محصولات بومی استانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارویی استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این احداث گلخانه صحیح برای فضاسازی ویژه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرتفع ساخته تبدیل می تواند. -گل را انتخاب کنید و انتخاب کنید محصولات در جدا خصوصی استاندارد

علوی تحمیل فضای صحیح برای تحقیقات در زمینه انبساط را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگهداری محصولات را اجتناب کرده اند از ملزومات تحمیل حیاط پشتی گیاه شناسی برشمرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: تحمیل بخش کوچکی شناخته شده چون چایخانه برای حاضر تصویر ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرو دمنوش های سنتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارویی. محصولات مونتاژ شده در استان اجتناب کرده اند جمله. حیاط پشتی گیاه شناسی در پارک جنگلی بیرجند کشف شد می شود است.

انتهای پیام