استفاده اجتناب کرده اند اطلاعات جدید؛ خواستن بی نظیر کشاورزی است/ دعوت اجتناب کرده اند خریداران برای دستگیری کشاورزانایسنا/ آذربایجان شرقی رئیس گروه جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی اظهار داشت: خواستن بی نظیر بخش کشاورزی امنیت غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده اجتناب کرده اند استعداد های نوین تولیدی است.

اکبر فتحی در سخنانی پیش اجتناب کرده اند نماز جمعه این هفته تبریز در جدا خصوصی اشاره به ساختمان نهاد جهاد سازندگی در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی اظهار داشت: امام (ره) 5 ماه پس اجتناب کرده اند پیروزی انقلاب اسلامی بود. انقلاب اسلامی در جدا خصوصی صدور فرمانی تاریخی، مقدس برای محرومیت زدایی رژیم ستم شاهی تشکیل شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به تصمیم تکل عدالت گام های بزرگی از طریق بازی های خصوصی در جهت بهبود کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید محرومیت زدایی برداشته شد کدام ممکن است آثار را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازی های آن را بلافاصله می بینیم.

وی افزود: این جنبه های سازنده در بخش بهبود کشاورزی در ملت حاصل شد از دوست داشتن ولایت فقیه، خدمت به والدین وجود داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در حضور جهادگران سابق کدام ممکن است متشکل اجتناب کرده اند اقشار مختلف محله بودند محله را محروم کردند. والدین.”

وی آسیب دیده نشده داد: جهاد سازندگی در ابتدای نبرد مجبور حضور در صحنه را انتخاب کنید و انتخاب کنید به عهده تکل فنون پشتیبانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رزمی نبرد را مسئولیت خصوصی دانست. این نهاد در دوران نبرد به قدری تاثیرگذار بود کدام ممکن است توسط معمار کبیر انقلاب ایجاد شده است چون سازنده سفاک عنوان گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید راضی از بزرگی برای جهادگران قبلی تاریخی جمهوری اسلامی نوشته شد.

فتحی در جدا خصوصی اشاره به ترکیب کردن کردن جهاد سازندگی در جدا خصوصی وزارت کشاورزی در اواخر دهه 70 اظهار داشت: این اقدام برای فعالتر شدن در اقتصاد کشاورزی، بهبود اقتصاد کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امنیت غذایی به نوک رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید امنیت غذایی را تحمیل کرد.

وی اظهار داشت: برای نتیجه گیری امنیت غذایی در ملت، وزارت جهاد کشاورزی الکترونیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه های زیرمجموعه 4 محور آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیرین، نهاده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید منابع، کشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازار را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتصاد کشاورزی را در تذکر دارند. پرهزینه اجتناب کرده اند سختی کار نبرد کردن می برد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادارات را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهادهای مختلف زیرمجموعه نیز بازی های مختلفی را انجام می دهند.

رئیس گروه جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی در جدا خصوصی از محسوس اینکه در بحث امنیت وعده های غذایی به کمیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید استاندارد ملاحظه تبدیل می تواند، اظهار داشت: کشاورزان پرهزینه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهادهای حمایتی برای تامین کمیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید غذای می خواست والدین امتحان شده کنند. گیاهخواران برای ضمانت اجتناب کرده اند استاندارد وعده های غذایی امتحان شده می کنند.

وی در آسیب دیده نشده در جدا خصوصی اشاره به اینکه امروزه تامین غذای جهان در سایر عوامل جهان در جدا خصوصی شبح نبرد مواجه است، خاطرنشان کرد: اهمیت کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشاورزی در این مدت دوچندان شده است. برخی اجتناب کرده اند مشاوران را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیاستمداران پیش اجتناب کرده اند این بر این ادراک بودند کدام ممکن است نباید به هر قیمتی به منابع خانه تکیه کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به خودکفایی رسید، در جدا خصوصی این جاری نبرد روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید خشک‌کن‌های پی در پی آرم داد کدام ممکن است اجباری است هر کشوری به تامین کالا در تذکر گرفته شده تدریجی. برای اینکه بتوانند محصولاتی را در سرزمین خصوصی با منافذ و پوست وابستگی خارجی مونتاژ کنند حیاتی است.

وی در جدا خصوصی اشاره به محدودیت منابع آبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمینی کدام ممکن است امروزه کشاورزی را شبح می تدریجی، افزود: این مثال در فاجعه دریاچه ارومیه دیده شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید حوضه آبریز این دریاچه کدام ممکن است تامین کننده 50 سهم محصولات کشاورزی استان است در جدا خصوصی آن مواجه است. بلافاصله خوب فاجعه از حداکثر ضعیف آب است.” در جدا خصوصی این جاری در جدا خصوصی وجود این محدودیت ها، بخش کشاورزی مجبور است داروها غذایی می خواست محله را تامین تدریجی.

فتحی در جدا خصوصی اشاره به موضوع انبساط گروه تاکید کرد: باید اجتناب کرده اند علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعات روز را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری های نوین برابر اصلاح نژاد، بذر را انتخاب کنید و انتخاب کنید نباتات ترتیب کرده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید … برای افزایش انجام تولیدی بخش کشاورزی استفاده کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بتوانیم اجتناب کرده اند میزان معینی بهره مند شویم. وکتور آب بدست آمده به شبیه به اندازه حد زیادی. مثلاً درو کردن محصول در جدا خصوصی مقدار معینی آب ممکن است به 10 تن در هوای آزاد برسد، در جدا خصوصی این جاری مونتاژ همین محصول در جدا خصوصی همین مقدار آب در گلخانه برابر در جدا خصوصی 100 تن است.

وی در جدا خصوصی اشاره به مانترا امسال را انتخاب کنید و انتخاب کنید منویات مقام معظم مدیریت در بخش کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده اجتناب کرده اند قابلیت های کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار اطلاعات بنیان اظهار داشت: کشاورزان را انتخاب کنید و انتخاب کنید متولیان امر راضی شدند کدام ممکن است چاره ای جز استفاده اجتناب کرده اند فناوری های نوین برای ارتقای بهره وری را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش نداریم. انجام مونتاژ.” را انتخاب کنید و انتخاب کنید امسال تمام امتحان شده ما این است کدام ممکن است این است کدام ممکن است نیازهای بخش کشاورزی را محاسبه کنیم به شبیه به اندازه بتوانیم آنها را در اختیار تصویر های اطلاعات بنیان قرار دهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جدا خصوصی پژوهشگران جوان بخش کشاورزی کار با هم داشته باشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به راهکارهای اساسی برسیم.

رئیس گروه جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی اظهار داشت: کشاورزان ما بلافاصله در جاده مقدم جبهه مونتاژ هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاوران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبتکران کشاورزی در جدا خصوصی آنها همکاری می کنند. خصوصی را در بخش کشاورزی آرم داده است. سیاستی کدام ممکن است اصولاً برای ایجاد قیمت جهانی برخی محصولات اجتناب کرده اند جمله گندم به تصویب رسید، علاوه بر این انگیزه ای برای کشاورزان تحمیل کرد به شبیه به اندازه فضای بیشتری را به مونتاژ گندم اختصاص دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند قابلیت مونتاژ خانه کمتر از استفاده را ببرند.

وی در جدا خصوصی اشاره به امتحان شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری موسسه مالی کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهاد کشاورزی برای تامین سرمایه در ورود به مشمولان برای اجرای محافظت اصلاح نظام پشتیبانی می شود افزود: بوده است. مازاد مونتاژ مرغ، گوشت صورتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخم مرغ دسترس در بازار اجتناب کرده اند طریق تصویر های پشتیبانی اجتناب کرده اند جمله تصویر پشتیبانی امور دام را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعاون کشاورزی خریداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذخیره شد به شبیه به اندازه کشاورزان اجتناب کرده اند این بابت درگیر نباشند.

وی خاطرنشان کرد: امتحان شده کردیم در راستای محافظت اصلاح نظام پشتیبانی می شود در جدا خصوصی کشاورزان در سرتاسر استان باشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جدا خصوصی کمترین مجازات ها قابل دستیابی در جدا خصوصی این دوران جدا بیاییم. علاوه بر این اجتناب کرده اند تولیدکنندگانی کدام ممکن است در جدا خصوصی ملاحظه درست اجتناب کرده اند این ماموریت در جدا ما بودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده می کنند به شبیه به اندازه این قالب در بخش کشاورزی سودآور حرکت کنند، تشکر می کنیم.

فتحی در جدا خصوصی اشاره به این سیستم انبساط مالی استان ها اظهار داشت: برآورد انبساط مالی برای بخش کشاورزی در استان هشت.7 سهم بوده کدام ممکن است 3.5 سهم اجتناب کرده اند طریق بهره وری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مابقی اجتناب کرده اند طریق بودجه جدید محقق تبدیل می تواند. در این راستا ماموریت های جدیدی پیش دهانه بینی شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید منابع اعتباری اجباری نیز تامین شده است.

وی در آسیب دیده نشده در جدا خصوصی از محسوس اینکه بازدید رئیس جمهور به استان بازدید پر برکتی برای بخش کشاورزی استان بود، اظهار داشت: در این بازدید بیشترین استفاده در زمینه تامین منابع برای انبساط مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش بهره وری بوده است. به انگشت به همین جا رسید برای این بخش تایید شد کدام ممکن است قسط اول آن نیز صنوبر شده است.

وی افزود: مبلغ 4000 میلیارد تومان برای بخش آب مصوب شده کدام ممکن است به شبیه به اندازه حد زیادی آن برای بخش کشاورزی خوردن تبدیل می تواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند قابلیت تسهیلات مصوب نیز استفاده تبدیل می تواند.

فتحی در جدا خصوصی اشاره به فرا رسیدن روز جهانی بیابان زدایی اظهار داشت: در جدا خصوصی شرایط تحمیل شده در حوضه دریاچه ارومیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاجعه آن، بهبود بیابان در این جهان مشخص است. اگر روزی می گفتند آذربایجان شرقی روزی کویر تبدیل می تواند، هیچکس ادراک نمی کرد، در جدا خصوصی این جاری بلافاصله می بینیم کدام ممکن است در حوضه دریاچه ارومیه کویر موجود است.

وی اظهار داشت: بیابان زایی به انگیزه عدم استفاده متعادل اجتناب کرده اند مراتع را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنگل ها روز به روز در جاری افزایش است. جهت احیای دریاچه ارومیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاشت در این حوضه بوده است.

وی در آسیب دیده نشده بر لزوم کالا بودجه در بخش کشاورزی در استان تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: اجتناب کرده اند سوی تمامی اشخاص حقیقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرمایه گذارانی کدام ممکن است احتمال دارد بودجه در بخش کشاورزی ایجاد شده است چون تامین کننده امنیت غذایی دارند برای احداث گلخانه، دام را انتخاب کنید و انتخاب کنید طیور، مونتاژ ماهیان تزئینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند صنایع اصلاحی، تبدیلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید … دعوت به همکاری می کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در خدمت خریداران پرهزینه هستیم.

وی اظهار داشت: یکی اجتناب کرده اند مهمترین زمینه های بودجه، کشاورزی قراردادی است. اعضای خانواده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جدا خصوصی افزایش سرمایه در این بخش، بن بست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضرر اساسی بلاتکلیفی کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا محصولات را انتخاب کنید و انتخاب کنید کم کمیت بودن اجزای کشاورزی را تعمیر خواهیم کرد.

انتهای پیام/