استعدادهای برتر دوچرخه استفاده در ماکو


استعدادهای برتر دوچرخه سواری در ماکو

ایسنا/ آذربایجان غربی استعدادیابی دوچرخه استفاده پسران گروه های سنی اساس در جهان آزاد ماکو در جدا خصوصی حضور اساتید کشوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جدا خصوصی حضور مربیان صحیح فدراسیون دوچرخه استفاده ملت برگزار شد. در این استعدادیابی شصت را انتخاب کنید و انتخاب کنید 4 سوارکار در گروه های سنی مختلف در این ساختار استعدادیابی تصویر کرده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشخاص حقیقی تمایل ایجاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این نفرات اول به شبیه به اندازه سوم در سه گروه در جدا خصوصی اهدای مدال را انتخاب کنید و انتخاب کنید لوح تقدیر تجلیل شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به استعدادها اهداء خواهد بود. آموزش تخصصی تصویر در مسابقات درجه منصفانه استانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشوری.