استرس مکرر باعث پیر شدن توجه تبدیل می تواند باشدمحققان دانشگاه پزشکی دانشکده کالیفرنیا در ایروین در بروزترین tp-date تحقیق خصوصی دریافتند کدام ممکن است استرس مکرر توسعه پیر شدن توجه را تسریع می تنبل.

به گزارش ایسنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نقل اجتناب کرده اند TNتحقیقات جدید در دانشکده کالیفرنیا، ایروین، آرم می‌دهد کدام ممکن است پیر شدن بخش مهمی اجتناب کرده اند در حال مرگ سلول‌های گانگلیونی شبکیه در گلوکوم است را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای تخفیف با این موضوع می‌تواند به راه‌های جدیدی برای طراحی تخفیف با‌های جدید برای قربانیان تحت تأثیر گلوکوم منجر شود.

این تحقیق در جدا خصوصی عنوان “پیر شدن ناشی اجتناب کرده اند استرس در توجه موش” در روزنامه “Aging Cell” چاپ شده شد. در این تحقیق، دکتر Dorota Skowronska-Krawczyk، استادیار گروه فیزیولوژی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیوفیزیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید توجه پزشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشگاه در وسط تحقیقات فانتاسم را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش خروجی بینی در دانشگاه پزشکی دانشکده کالیفرنیا در ایروین، تغییرات رونویسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اپی ژنتیکی را کدام ممکن است در پیر شدن شبکیه توجه، در جدا خصوصی همکارانشان هدف دادند.

محققان در این تحقیق آرم دادند کدام ممکن است چگونه استرس، برابر افزایش فشار حال در توجه (IOP) در توجه، باعث تبدیل می تواند باشد احساس شبکیه تحمل تغییرات اپی ژنتیکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رونویسی درست مثل پیر شدن خالص قرار گیرد. در این تحقیق، محققان بازرسی کردند کدام ممکن است چگونه استرس مکرر باعث تحمیل مشخصه‌های پیر شدن تسریع‌شده، اجتناب کرده اند جمله تسریع پیر شدن اپی ژنتیک، در احساس جوان شبکیه می‌شود.

پیر شدن منصفانه تکنیک جهانی است کدام ممکن است بر هر سلول هیکل تأثیر می گذارد. در توجه، منصفانه ضرر خطر مهم برای گروهی اجتناب کرده اند نوروپاتی ها، گلوکوم است. در جدا خصوصی ملاحظه به افزایش گروه سالخورده جهان، برآوردهای کنونی حاکی اجتناب کرده اند آن است کدام ممکن است انواع اشخاص حقیقی تحت تأثیر گلوکوم (سنین هشتاد-چهل سال) به شبیه به اندازه سال 2040 به بیش اجتناب کرده اند صد ده میلیون نفر خواهد رسید.

دکتر Dorota Soronska Krazik می گوید: «تحقیق ما بر اهمیت تجزیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحلیل زودهنگام را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این مدیریت بیماری های مرتبط در جدا خصوصی سن، اجتناب کرده اند جمله گلوکوم، تأکید دارد. تغییرات اپی ژنتیکی کدام ممکن است تفسیر کردیم آرم می دهد کدام ممکن است تغییرات در مرحله کروماتین به صورت تجمعی پس اجتناب کرده اند چندین مورد استرس به کف دست می آید. این به ما فرصتی می دهد به شبیه به اندازه در صورت تجزیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحلیل زودهنگام بیماری اجتناب کرده اند کاهش فانتاسم را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش خروجی بینی جلوگیری کنیم.

در انسان افزایش فشار حال در توجه ساعت آلی دارد. در اشخاص حقیقی مفید معمولاً بین 12 به شبیه به اندازه 21 میلی‌متر جیوه در نوسان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقریباً در 2 سوم اشخاص حقیقی از طریق عصر نوسان دارد. به هدف نوسانات در IOP، منصفانه ابعاد گیری IOP منفرد به شبیه به اندازه حد زیادی اوقات برای محل قرارگیری یابی کردن آسیب شناسی دقیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید خطر پیشرفت بیماری در قربانیان تحت تأثیر گلوکوم کافی نیست. گزارش شده است کدام ممکن است نوسانات تمدید شده مدت افزایش فشار حال در توجه، پیش خروجی بینی کننده مقاوم پیشرفت گلوکوم است. این تحقیق جدید آرم می دهد کدام ممکن است تأثیر تجمعی نوسانات در افزایش فشار حال در توجه روی به فرماندهی پیر شدن احساس است.

دکتر Dorota Soronska Krazik می‌گوید: «نتایج تحقیقات ما آرم می‌دهد کدام ممکن است حتی افزایش اندک فشار هیدرواستاتیک حال در چشمی باعث اجتناب کرده اند بین قدم گذاشتن سلول‌های گانگلیونی شبکیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقص‌های فانتاسم را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش خروجی بینی مرتبط در هنگام آزمایش روی حیوانات مسن‌تر می‌شود». ما به تحقیق خصوصی برای درک مکانیسم تغییرات تجمعی در پیر شدن برای محل قرارگیری یابی از ملزومات خاص برای تخفیف با یکپارچه می دهیم. ما علاوه بر این در جاری آزمایش رویکردهای مختلف برای جلوگیری اجتناب کرده اند توسعه پیر شدن بلافاصله ناشی اجتناب کرده اند استرس هستیم.

اکنون دانشمندان ابزار جدیدی برای تخمین تأثیر استرس را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخفیف با بر روی وضعیت پیر شدن احساس شبکیه در اختیار دارند کدام ممکن است این اکتشافات جدید را قابل دستیابی ساخته است. در جدا خصوصی همکاری بنیاد ساعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید استیو هوروات اجتناب کرده اند آزمایشگاه‌های آلتوس، کدام ممکن است پیشگام بهبود ساعت‌های اپی ژنتیکی بود کدام ممکن است می‌تواند سن را بر مقدمه تغییرات متیلاسیون در DNA احساس ابعاد‌گیری تنبل، برای محققان این امکان فراهم شد کدام ممکن است آرم دهند افزایش مکرر را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنجکاوی مند به فشار حال در توجه می‌تواند باعث تسریع تکنیک پیر شدن اپی ژنتیکی احساس ها

دکتر دوروتا سورونسکا می گوید: در جدا با ابعاد گیری کاهش فانتاسم را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش خروجی بینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی تغییرات ساختاری ناشی اجتناب کرده اند استرس را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخفیف با احتمالاً، اکنون می توانیم سن اپی ژنتیکی احساس شبکیه را ابعاد گیری کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آن برای محل قرارگیری یابی منصفانه استراتژی بهینه برای جلوگیری اجتناب کرده اند کاهش فانتاسم را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش خروجی بینی در سنین بالا استفاده کنیم. کرازیک، بیایید استفاده کنیم

انتهای پیام