استاندار سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان اجتناب کرده اند احداث سه نیروگاه چهل را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی جفت مگاواتی در این استان خبر دادایسنا/ سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان استاندار سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان به مونتاژ سه نیروگاه چهل را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی جفت مگاواتی در سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان اشاره کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: نخستین نیروگاه چهل را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی جفت مگاواتی اوایل مرداد ماه سال جاری به استفاده از می رسد.

به گزارش ایسنا، حسین مدرس در دومین مونتاژ کمیته راهبری برای عبور اجتناب کرده اند پیک بلعیدن انرژی الکتریکی در سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان، افزود: سهم بلعیدن انرژی الکتریکی تجاری در سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان 3.5 سهم است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر بخواهیم برویم. راه بهبود، این انواع باید افزایش یابد.

وی به قابلیت منحصربفرد سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان در بخش انرژی الکتریکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مونتاژ توانایی اشاره کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: برخورداری اجتناب کرده اند باد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خورشید ایجاد شده است چون 2 قابلیت مهم برای مونتاژ توانایی های تجدیدپذیر کدام ممکن است هم مرز را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم مرز در جدا خصوصی دریاست، سه بخش حیاتی است. جهت ملاحظه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بودجه بخش نیروگاهی در این استان می باشد.

استاندار در یکپارچه ذکر شد: همکاری خوشایند مشترکان خانگی، کشاورزی، تجاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجاری این استان در مدیریت بلعیدن انرژی الکتریکی باعث شده به شبیه به اندازه پیک تابستانی تاکنون با درجه مجازات ها سپری شود.

مدرس خیبانی افزود: در جدا خصوصی اعمال مشوق های مختلف، اطلاع رسانی از دقیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشارکت از ما، این قلمرو در جدا با جلب رضایت عمومی در درجه سراسری، برای رعایت مصارف انرژی الکتریکی ملت در محدوده بی تجربه قرار گرفته است.

استاندار سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان به قالب بهبود نیروگاه صد شصت مگاواتی چابهار اشاره کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاطرنشان کرد: افزایش قابلیت نیروگاهی این استان امکان این سیستم ریزی صحیح در بخش صادرات توانایی به افغانستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاکستان را توصیه ها. در جدا با تامین انرژی الکتریکی مثبت برای استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت

وی به تجهیز ناوگان خودرویی تصویر dishing out نیروی انرژی الکتریکی سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان اشاره کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکپارچه داد: این تصویر یکی اجتناب کرده اند امکانات اصلی در زمینه استفاده اجتناب کرده اند از بسته دیجیتال در بخش ناوگان خودرویی است کدام ممکن است ضمن نظارت بر انجام کارمندان، حاضر را تسریع می تدریجی. ارائه دهندگان رسانی به والدین این قلمرو

مدیرعامل تصویر dishing out نیروی انرژی الکتریکی سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان علاوه بر این در یکپارچه این مراسم به آشکار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهیه 6 تجهیزات بالابر به شهرهای مختلف این استان اشاره کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: برای حاضر بهتر از ارائه دهندگان قابل دستیابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسریع را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسان سازی اقدامات عملیاتی، تجهیزات های شماره در جدا خصوصی سوپراستار بیش اجتناب کرده اند 200 میلیارد ریال به امور شهرستان های مختلف استان واگذار شد.

خلیل عوض زاده در یکپارچه در جدا خصوصی خاص اینکه تاکنون محدودیتی در بلعیدن انرژی الکتریکی در استان اجرا نشده است، خاطرنشان کرد: بر ایده توافقات مدیریت بلعیدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جدا خصوصی مشارکت تجهیزات های مختلف، سقف تصمیم گیری شده برای بلعیدن انرژی الکتریکی ارزیابی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نداشته ایم. هرگونه محدودیت در بلعیدن انرژی الکتریکی به شبیه به اندازه کنون

وی در جدا خصوصی اشاره به اینکه روزهای گرمی در پیش داریم، افزود: همکاری مشترک را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت بر بلعیدن به شبیه به اندازه بالا پیک تابستان برای مشترکان سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان مهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید حیاتی است.

انتهای پیام