استاندارد هوای پایتخت باورپذیر استبر اندیشه ادعا گروه مدیریت استاندارد هوا، شاخص آلودگی هوای پایتخت هفتاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شش است کدام ممکن است در محدوده قابل قبولی قرار دارد.

به گزارش ایسنا، تصویر پایش استاندارد هوا، شاخص آلودگی هوای پایتخت اکنون ۷۶ است کدام ممکن است در محدوده قابل قبولی قرار دارد.

شاخص هوای پایتخت در 24 ساعت قبلی روی عدد هشتاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید 4 قرار گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در محدوده قابل قبولی قرار گرفت.

به گزارش پایگاه خبری شهر، پایتخت اجتناب کرده اند ابتدای سال تاکنون 100 روز هوای باورپذیر، هشت روز هوای ناسالم (برای همه والدین)، هفتاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید 9 روز هوای ناسالم (گروه های ظریف)، 2 روز هوای a باشکوه ناسالم داشته است. . هوا، 2 روز هوای خطرناک را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب جفت روز هوای ناسالم

انتهای پیام