استانداردهای دوگانه برای غرب با اشاره به امتیازات جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت های آزادهعالی کارشناس امتیازات جهان تاکید کرد: غرب نیاز دارند تعاریف را انتخاب کنید و انتخاب کنید استانداردهای دوگانه برای مسائلی است تخصصی ایجاد می کند بخش شخصی پیش می آید با آنچه کشورهای آزاد شده نیاز دارند آن خواهد شد هستند.

حسین کنعانی مقدم در داخل اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو با خبرنگار خبرگزاری {دانشجویان} ایران، دانستن درباره رویکرد دوگانه غرب به تحولات جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان ای اظهار داشت: غرب به مدیریت آمریکا استانداردهای دوگانه ای را در داخل دنیا وضع کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابزارهایی به تماس گرفتن دموکراسی ساخته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر جا کدام ممکن است باشد یا نباشد. مخصوصاً به دلیل ابزارها شناخته شده به عنوان نرم افزار کنترلی به نفع شخصی استفاده می کند از را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر به زیان او می رود باشد یا نباشد رویکرد متفاوتی دارد.

وی افزود: به عنوان تصویر در داخل مقوله تروریسم در کنار مزیت آمریکا، اقداماتی کدام ممکن است صهیونیست ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید آل سعود یا متحدان ممکن است مشارکت در می دهند، تروریسم تلقی نمی شود، منطقی روزی کدام ممکن است جنبش های {آزادی} خواهانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشورهای آزاد خواهان حقوق شخصی هستند. ” ممکن است به دلیل ایده تروریسم حفاظت می کنند.

این کارشناس امتیازات جهان تصریح کرد: معیارهای دوگانه در داخل پیدایش را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئوس مطالب مفاهیمی معادل {آزادی}، حقوق بشر را انتخاب کنید و انتخاب کنید رویه شهروندان آمریکایی روی زمین در داخل خصوص اقداماتی تخصصی ایجاد می کند عراق، سوریه، یمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید … مشارکت در می دهند، رئوس مطالب متفاوتی دارد. در دسترس بودن. این سیستم ها متکبرانه است.

کنعانی مقدم خاطرنشان کرد: متأسفانه گروه‌های بین‌المللی نیز ناشی از وتوی خارج از آن، تابع امکانات‌های عظیم هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقیقت این است مقررات جنگل در داخل نهادهای بین‌المللی تحت سلطه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هرکس کدام ممکن است مدیریت مقرون به صرفه را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات بیشتری داشته باشد یا نباشد، حاکمیت دارد. این برای افراد مظلوم جهان غیرقابل قبول است.

وی افزود: متأسفانه برخی مکان های بین المللی ناشی از دلخوری کردن با اشاره به پشتیبانی های اقتصادی آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسرائیل مجبور به اظهار تذکر به نظر نمی رسد که باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در همه زمان ها عصبی هستند کدام ممکن است با فاجعه اقتصادی مواجه شوند.

این کارشناس امتیازات جهان خاطرنشان کرد: با اشاره به اوکراین این اتفاقات شخصی را فقطً تأیید شد. امکانات های جهان بایکوت روسیه شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیانیه مطبوعاتی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصمیم هایی علیه روسیه صادر کردند با این وجود روسیه ممکن است را رد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ اتفاقی نیفتاد.

وی خواهد شد در موضوع اقدامات فعلی رژیم صهیونیستی خاطرنشان کرد: رژیم صهیونیستی با سه فاجعه انتقادی مواجه است. اول، بی تابعیتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختلافات در داخل پیشرفته ترین و پیشرفته ترین بنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم انسجام آن خواهد شد نتیجه در رقبا سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبارزات سیاسی می تواند. ممکن است خواهد شد شاهد مهاجرت کردن معکوس هستند {در حالی که} مبارزات از دوام رژیم صهیونیستی را بر آن خواهد شد داشت تا اقدامات جنایتکارانه یکی دیگر برای جنگ از طریق این فاجعه ها مشارکت در دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نقطه از ماه مبارک رمضان را انتخاب کنید و انتخاب کنید روز قدس ورزش شخصی را برای سرکوب افراد فلسطین بدتر کردن کرد.

انتهای پیام