ارمغانی: ممکن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بچیروویچ در جدا خصوصی هم هماهنگ هستیم/ تصمیم گرفت هستیم در تهران میزبان استرالیا باشیم


سرمربی کارمندان سراسری بسکتبال ایران دانستن درباره اتفاقات بروزترین tp-date ذکر شد: ممکن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بچیروویچ در جدا خصوصی توافق درست پیش می رویم را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدوارم در تهران در جدا خصوصی آنها دیدار کنیم.

سعید ارمغانی در ذکر شد وگو در جدا خصوصی ایسنا، دانستن درباره اجتناب کرده اند سرگیری تمرینات کارمندان سراسری بسکتبال ایران نگهداری پنجمین پنجره انتخابی جام جهانی 2023، دلیل برای داد: اجتناب کرده اند روز شنبه تمرینات خصوصی را نگهداری 2 دیدار مهم مقابل چین را انتخاب کنید و انتخاب کنید استرالیا اذیت کردن می کنیم. را انتخاب کنید و انتخاب کنید 17- اجتناب کرده اند 18 تصویر کننده دعوت به کار کرده ایم. امیدواریم بتوانیم در این پنجره برای صعود به جام جهانی نتیجه قابل قبولی بگیریم.

وی در پاسخ به این پرس را انتخاب کنید و انتخاب کنید جو کدام ممکن است خواه هر دو 9 تخصص بازیکنان ملاک دعوت به این اردو بود هر دو آمادگی در لیگ هم مدنظر کادر فنی بود؟ وی تصریح کرد: مختلط کدام ممکن است برای اردو محدوده کرده ایم به دلیل برای مشکلات خاصی اجتناب کرده اند هر دوی این عناصر تشکیل شده است. ما در این پنجره زمان زیادی نداریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دلیل برای است نتوانستیم بازیکنان جدید زیادی را به اردو دعوت کنیم، از باید در جدا خصوصی افرادی کار کنیم کدام ممکن است به شبیه به اندازه حد زیادی در جدا خصوصی تکنیک کار ما شناخته شده باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدانند ما در زیرین چه می خواهیم. . را انتخاب کنید و انتخاب کنید در آموزش این دلیل برای است تخصص را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمادگی را در جدا خصوصی هم اندیشه در مورد ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل دستیابی است تصویر کننده ماهر ای را دعوت کرده باشیم کدام ممکن است آمادگی 100 درصدی ندارد کدام ممکن است به دلیل برای ضعیف وقت منطقی است.

جمشیدی مصدومیت طرفدار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جاری حاضر تحمل فیزیوتراپی است کدام ممکن است خوشبختانه حالش خوب است.سرمربی کارمندان سراسری بسکتبال ایران ذکر شد: اعتقاد کنید 2 تصویر کننده جدید در ترکیب کردن کردن دارید، قطعا تاثیر عقب کشیدن این موضوع a باشکوه کمتر اجتناب کرده اند روزی است کدام ممکن است بیش اجتناب کرده اند 2 تصویر کننده جدید در ترکیب کردن کردن خصوصی داشته باشید. به همین منظور سعی کردیم در مسابقات اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی جوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماهر ای کدام ممکن است در جدا خصوصی توسعه کاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید فنی ما شناخته شده هستند دعوت کنیم.

وی در پاسخ به این پرس را انتخاب کنید و انتخاب کنید جو کدام ممکن است خواه هر دو 9 احتمال غیبت حامد حدادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعدادی از تصویر کننده تولید عکس موجود است؟ دلیل برای داد: شکی نیست حدادی دلیل برای قانع کننده ای قابل دستیابی است داشته باشد، چون او در لیگ چین اوقات فراغت می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید به شبیه به اندازه از تجهیزات گلف اجازه ندهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسابقات باشگاهی چین متوقف نشود، نخواهیم شد اجتناب کرده اند او استفاده کنیم. در جدا خصوصی این جاری عدم حضور تصویر کننده در اردوها با منافذ و پوست دلیل برای قانع کننده باورپذیر نیست. می خواهیم حتی وقتی بازیکنی مصدومیت طرفدار داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتواند بازی تنبل، بالقوه داشته باشد در بازی حضور داشته باشد. مشکلاتی درمورد به مشکلات حدادی تنها دلایلی است کدام ممکن است غیبت بازیکنان را توجیه می تنبل در هر مورد تولید عکس همه بازیکنان باید در اردو حضور داشته باشند.

ارمغانی دانستن درباره وضعیت آمادگی بازیکنان در جدا خصوصی ملاحظه به اینکه 5 هفته اجتناب کرده اند لیگ برتر می گذرد نیز ذکر شد: در تذکر گرفته شده می کنم بازیکنان ما در سطوح مختلف آمادگی قرار دارند. مثلا آقای جمشیدی مصدومیت طرفدار داشت کدام ممکن است ممکن است پیگیری کردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید الان فیزیوتراپی می تنبل، خوشبختانه حالش هم خوب است. نیازی ندارم شناسایی ببرم در جدا خصوصی این جاری بازیکنانی هستند کدام ممکن است در جدا خصوصی وجود تخصص را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضور بالا در لیگ ادامه دارد به آمادگی بالایی نرسیده اند در جدا خصوصی این جاری حضورشان قطعا به کارمندان کمک می تنبل. اجتناب کرده اند طرفی بازیکنانی داریم کدام ممکن است 100 سهم جدا هم توصیه هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این یعنی مرحله آمادگی بازیکنان ما خاص است.

ارمغانی: من و بچیروویچ با هم هماهنگ هستیم/ مصمم هستیم در تهران میزبان استرالیا باشیم

وی در خصوص محدوده بچیروویچ شناخته شده چون سرپرست فنی جدید کارمندان سراسری بسکتبال به جای محسن صادق زاده ذکر شد: این اتفاق در جدا خصوصی توافق 100 درصدی ممکن است رخ داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی در جدا خصوصی آقای دکتر هم صحبت کردم. بچیروویچ در قبلی اجتناب کرده اند امضای قرارداد برای انجام توافق های می خواست. کارهای فنی کارمندان باید به صورت تیمی انجام شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید از آن به بعد است می فهمید را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعداد زیادی هم آگاه ام در همه زمان ها اجتناب کرده اند افرادی درمورد به آتشی، کسایی پور را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این آقای یووانوویچ کدام ممکن است پیش اجتناب کرده اند این در جدا خصوصی ما بودند مراجعه به کرده ام. حضور او نیز به ما در کار کمک می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید در زمینه های مختلف در جدا خصوصی یکدیگر به توافق رسیده ایم.

شاید فلسفه کاری ممکن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بچیروویچ دقیقاً متشابه نباشد، در جدا خصوصی این جاری به هم نزدیک هستند. منطقی است کدام ممکن است ما دقیقاً مثل هم نیستیم از هر معلم فلسفه خاص خصوصی را دارد.ارمغانی آسیب دیده نشده داد: طبق توافقات نوک دادن شده آقای صادق زاده در امتیازات اطراف ای به شبیه به اندازه حد زیادی به کارمندان کمک می کرد در جدا خصوصی این جاری بچیروویچ باید در امتیازات فنی هم به ما کمک تنبل چرا کدام ممکن است نیازی به راه اندازی شد ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرحله فنی او در مرحله باشگاهی، آسیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی اروپا خاص است. او آرم داده کدام ممکن است معلم باهوشی است. امیدواریم در جدا خصوصی کمک را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری آنها پنجره های پنجم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ششم مقدماتی جام جهانی را در جدا خصوصی بهتر از نتایج پایین بالا بگذاریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به جام جهانی 2023 صعود کنیم.

وی در پاسخ به این پرس را انتخاب کنید و انتخاب کنید جو کدام ممکن است مسئولیت از محسوس بچیروویچ شناخته شده چون جانشین صادق زاده قیمت کاهش یافته با هر دو مشارکت در امور فنی کارمندان است؟ وی تصریح کرد: خلاصه در هر 2 زمینه به ما کمک می کنند. در صحبت های اولین را انتخاب کنید و انتخاب کنید مونتاژ ای کدام ممکن است روز چهارشنبه در جدا خصوصی او داشتم، تمام امتیازات فنی کارمندان را در زمینه کارهای هجومی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دفاعی در جدا خصوصی او در میان بسیاری گذاشتم. شاید فلسفه کار ما دقیقاً متشابه نباشد، در جدا خصوصی این جاری a باشکوه نزدیک است. منطقی است کدام ممکن است دقیقا مثل هم نیستیم چون هر معلم فلسفه خودش را دارد در جدا خصوصی این جاری در جدا خصوصی جلساتی کدام ممکن است داشتیم سعی کردیم به بهتر از تعیین کنید در جدا خصوصی هم هماهنگ باشیم. جدا از این او سال ها در ایران بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جدا خصوصی بسکتبال ما آشناست.

ارمغانی: من و بچیروویچ با هم هماهنگ هستیم/ مصمم هستیم در تهران میزبان استرالیا باشیم

ارمغانی در پاسخ به این پرس را انتخاب کنید و انتخاب کنید جو کدام ممکن است خواه هر دو 9 بچیروویچ در محدوده بازیکنان حال اردو عملکرد داشته است؟ وی تصریح کرد: او مدت ها اجتناب کرده اند بسکتبال ایران در اطراف بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید بچه ها ما را نمی شناسد در جدا خصوصی این جاری سعی کرده ایم به بهتر از تعیین کنید او را در جریان امتیازات قرار دهیم. علاوه بر این، او بازیکنان در جدا خصوصی تخصص تری را می شناسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این قابل دستیابی است کمک تنبل. روز دوشنبه هم مسابقات سریال را دیدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جدا خصوصی تعدادی از جوان شناخته شده شدند.

اگر عالی سهم فیبا انتخاب بگیرد کدام ممکن است این اوقات فراغت در خارج اجتناب کرده اند ایران برگزار شود، قطعا تاثیرات عقب کشیدن برای آرزو می کنیم داشته باشد، از اجتناب کرده اند برخی امتیازات خصوصی محروم می شویم.وی در خصوص تقاضا استرالیا برای برگزاری اوقات فراغت مقابل ایران در ملت ثالث نیز ذکر شد: a باشکوه امیدوار هستم کدام ممکن است این دیدار در ایران برگزار شود چرا کدام ممکن است آقای داوری در مواضع خصوصی محکم ایستاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند حقوق ایران حفاظت می تنبل. ویژه به طور قابل توجهی اگر چین برای اولین اوقات فراغت پنجره پنجم به ایران بیاید، دلیلی ندارد استرالیا در تهران نباشد. طبق اطلاعاتی کدام ممکن است ما داریم، چین انتخاب به حق ورود به ایران گرفته است، این دلیل برای است این پرس را انتخاب کنید و انتخاب کنید جو در اطراف اجتناب کرده اند افکار است. امیدواریم این اوقات فراغت در ایران برگزار شود از تقاضا استرالیا انصافاً غیر منطقی است.

ارمغانی آسیب دیده نشده داد: روزی کدام ممکن است ما در شرایط a باشکوه سختی به استرالیا رفتیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقابل آنها اوقات فراغت کردیم، به صورت به صورت جداگانه منطقی است کدام ممکن است استرالیا برای اوقات فراغت در جدا خصوصی ایران وارد تهران شود، در جدا خصوصی این جاری اگر عالی سهم فیبا انتخاب بگیرد کدام ممکن است این اوقات فراغت خارج اجتناب کرده اند ایران برگزار شود. ، قطعا تاثیر قابل دستیابی است داشته باشد. این برای ما عقب کشیدن خواهد بود، احتمالا از اجتناب کرده اند برخی امتیازاتمان درمورد به شناخت رینگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید سالنی کدام ممکن است مدت ها در جدا خصوصی آن اوقات فراغت کرده ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این حضور تماشاگران محروم می شویم.

وی در پاسخ به این پرس را انتخاب کنید و انتخاب کنید جو کدام ممکن است اگر استرالیا برخلاف تقاضا فدراسیون جهانی فوتبال (فیبا) به ایران نیاید چه نتیجه ای در جدول مسابقات پرونده تبدیل می تواند باشد؟ وی از محسوس کرد: در آن شرایط نتیجه اوقات فراغت 20 بر صفر به درآمد ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی امتیاز اجتناب کرده اند استرالیا کسر تبدیل می تواند باشد. بعد از همه به نظرم خیلی بی وفا است کدام ممکن است به ایران نیایند.

انتهای پیام