ارتقاء دانشکده به امنیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلداری دانشجویان در خوابگاه بستگی داردایسنا/ خوزستان سرپرست معاونت سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی در افسران خوزستان ذکر شد: بی شک اگر دانشجویان در خوابگاه ها امنیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرامش داشته باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید روحیه روحی آنها آسانسور شود باعث ارتقای دانشکده تبدیل می تواند باشد.

عبدالرضا سیفی در بازدید اجتناب کرده اند خوابگاه شهید علم الهدی دانشکده شهید چمران اهواز، سلامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید امنیت دانشجویان را یکی اجتناب کرده اند موضوعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب های کلیدی در استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشکده شهید چمران اهواز عنوان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: در جاری پیگیری این موضوع هستیم. توسط وزارت ملت

وی در جدا خصوصی اشاره به گرمای هوا در این فصل اجتناب کرده اند سال در خوزستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخفیف با دردسرساز به خوابگاه ها ذکر شد: شاید در سایر استان ها شرایط جوی چندان دردسرساز نباشد، متعاقباً در خوزستان در همه زمان ها در بحث سرمایش را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت خوابگاه ها مشکلاتی موجود است. در جدا خصوصی این سیستم ریزی صحیح

سرپرست معاونت سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی در افسران خوزستان تصریح کرد: بی شک اگر دانشجویان در خوابگاه ها امنیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرامش داشته باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید روحیه آنها آسانسور شود باعث ارتقای دانشکده تبدیل می تواند باشد.

وی ذکر شد: موضوع راه اندازی نیروی انتظامی برای برقراری امنیت، تصمیم گیری تعهد منطقه پارکینگ خوابگاه های رفاهی دانشجویی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات سرمایشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرمایشی در مونتاژ ویژه ای در جدا خصوصی حضور رئیس دانشکده مطرح شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلافاصله نواقص تعمیر احتمالاً خواهد بود.

سرپرست معاونت سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی استانداری خوزستان روز سه شنبه به در جدا رئیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید معاون دانشجویی دانشکده اجتناب کرده اند خوابگاه شهید علم الهدی دانشکده شهید چمران اهواز بازدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نشستی به بازرسی مشکلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاستی ها تیز کردن. وی پس اجتناب کرده اند این بازدید در مونتاژ ای کدام ممکن است در محل دفتر ریاست دانشکده برگزار شد به مشکلات، مشکلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضعیف خوابگاه اشاره را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر بهبود زیرساخت های خوابگاه ها تاکید کرد.

سیفی علاوه بر این در جدا خصوصی حضور در خوابگاه شهید علم الهدی به گفتگو در جدا خصوصی کارمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشجویان در خصوص مشکلات دانشجویان تیز کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید قول پیگیری از استثنایی است مشکلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاستی های این خوابگاه را داد.

وی ضمن تحسین اجتناب کرده اند کارمندان خوابگاه شهید علم الهدی ابراز امیدواری کرد در جدا خصوصی استقرار نیروهای فراجا در این مجموعه امنیت تردد داده ها آموزان مرتفع را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند هرگونه خانه شکنی جلوگیری شود.

انتهای پیام/