فراهم کردن ارائه دهندگان دندانپزشکی به دانشمندان {مناطق} کم برخوردار خراسان شمالی


ارائه خدمات دندانپزشکی به دانش آموزان مناطق کم برخوردار خراسان شمالی

ایسنا/ خراسان شمالی فراهم کردن ارائه دهندگان رادیکال دندانپزشکی به دانشمندان {مناطق} کم برخوردار خراسان شمالی قالب «لبخند احسان» چهارشنبه 25 اسفندماه در دانشگاه برکت بجنورد به همت هیأت دولت حضرت امام خمینی (ره) تحمیل شد.