اذیت کردن آبرسانی به روستاهای بخش مرکزی چابهار اجتناب کرده اند سد زیردانایسنا/ سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان مدیرعامل تصویر آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاضلاب سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان ذکر شد: عملیات اجرایی جاده تغییر آب اجتناب کرده اند لتیدان به روستاهای بخش مرکزی چابهار اجتناب کرده اند ظهر در امروز اذیت کردن شد.

به گزارش ایسنا؛ علیرضا قاسمی در آیین اذیت کردن عملیات اجرایی این سرمایه گذاری کدام ممکن است دقایقی پیش در جدا خصوصی حضور مشاور افراد در مجلس را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرمانداران شهرستان های چابهار را انتخاب کنید و انتخاب کنید دشتیاری برگزار شد، ذکر شد: در جدا خصوصی اجرای جاده تغییر لاتیدان به مجموعه کمبل سلیمان، پنجاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشت روستا در بخش مرکزی شهرستان چابهار در جدا خصوصی 35 هزار نفر گروه. آنها به تغییر آب ثابت اجتناب کرده اند سد زیردان متصل هستند.

وی برآورد اولین این سرمایه گذاری را چهل را انتخاب کنید و انتخاب کنید شش میلیارد تومان خواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: ده میلیارد تومان اجتناب کرده اند این مبلغ مبلغ قرارداد پیمانکار است را انتخاب کنید و انتخاب کنید 36 میلیارد تومان برای کسب لوله های اجباری قیمت تبدیل می تواند باشد.

قاسمی در جدا خصوصی از دقیق اینکه در سال 1400 مبلغی بالغ بر 26 میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید 600 میلیون تومان برای اجرای سرمایه گذاری در اختیار تصویر قرار گرفت، ذکر شد: طبق پیش دهانه بینی مدت قرارداد این جاده تغییر 9 ماه اجتناب کرده اند زمان واگذاری زیرین است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعتبارات آن نیز اجتناب کرده اند محل بهبود سواحل است. کلان در تذکر گرفته شده تبدیل می تواند باشد.

مدیرعامل آبفا در جدا خصوصی اشاره به کمیت اجرای این سرمایه گذاری ذکر شد: در راستای اجرای این سرمایه گذاری، 20 کیلومتر لوله گذاری در جدا خصوصی 350 لوله پلی اتیلن، احداث مخزن بتنی 200 مترمکعبی، احداث ایستگاه پمپاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید از تجهیزات مربوطه به بالا رسید. انجام احتمالاً خواهد بود.

قاسمی یکپارچه داد: جدا از این سرمایه گذاری، تصویر آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاضلاب در قالب ساختار جهاد، زیرمجموعه جامعه های آبرسانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخصیص را در انواع اجتناب کرده اند روستاهای بخش مرکزی اجتناب کرده اند جمله وشنها، کمبل سلیمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تیسکوپان ایجاد کرده است.

وی افزود: جامعه های تخصیص در برخی روستاها به ویژه در قلمرو تیسکوپان بالا دادن شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در قالب ساختار جهاد آبرسانی در بخش مرکزی شهرستان چابهار در مجموع 200 کیلومتر ریل گذاری تبدیل می تواند باشد.

مدیرعامل تصویر آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاضلاب سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان تاکید کرد: در جدا خصوصی اجرای ساختار جهاد آبرسانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاده تغییر لاتیدان، لوله گذاری در روستاهای بخش مرکزی به طور همزمان به سد زیردان انجام تبدیل می تواند باشد.

وی تصریح کرد: به این انجمن همزمان در جدا خصوصی اجرای جاده تغییر، جامعه های زیرین دستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سویه ها فرعی نیز اجرا تبدیل می تواند باشد به شبیه به اندازه به محض جدا هم توصیه شدن جاده تغییر لاتیدان، به جامعه های تخصیص متصل شود.

قاسمی افزود: پیش دهانه بینی تبدیل می تواند باشد در جدا خصوصی بالا دادن جاده لاتیدان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرای جامعه ها در روستاهای بخش مرکزی، شاخص خوردن آب شرب در درجه شهر چابهار در روستاها به افزایش یابد. بیش اجتناب کرده اند نود را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشت سهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمامی روستاهای این شهرستان اجتناب کرده اند نعمت آب شرب بهره مند خواهند شد.

وی در جدا خصوصی از دقیق اینکه در جدا خصوصی بالا دادن این ساختار هیچ کشاورزی در شهرستان چابهار با درجه جامعه آب نمی ماند، ابراز امیدواری کرد در جدا خصوصی تخصیص صحیح اعتبارات به شبیه به اندازه 2 سال آینده جشن آبرسانی در تمامی مناطق برگزار شود. روستاهای شهرستان چابهار را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ کشاورزی در شهرستان چابهار با درجه آب نخواهد بود. .

انتهای پیام