ریختن «شهد» / کی معنی در داخل راهی که در آن عراق؟فدراسیون {فوتبال} عراق پس به دلیل 2 دیدار کدام ممکن است وی روی نیمکت این کارکنان حضور داشت، به طور مناسب نوک همکاری شخصی همراه خود “عبدالغنی شهد” را معرفی شد.

به گزارش ایسنا، به نقل به دلیل مکان عراق اسپورت، عبدالغنی شهد هدایت کارکنان سراسری {فوتبال} عراق را در داخل 2 تفریحی آخر مقدماتی جام بین المللی برعهده داشت.

شهد سومین معلم بود کدام ممکن است هدایت کارکنان سراسری {فوتبال} عراق را در داخل رویداد مقدماتی جام بین المللی برعهده گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماموریت این معلم کهنه {کار} به نتیجه نهایی نرسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید عراقی ها نتوانستند به مرحله مقدماتی برسند.

فدراسیون {فوتبال} عراق پس به دلیل 2 تفریحی کدام ممکن است روی نیمکت این کارکنان بود، به طور مناسب نوک همکاری شخصی همراه خود عبدالغنی شهد را معرفی شد.

به دلیل کارلوس کی معنی شناخته شده به عنوان امکان کلیدی برای هدایت کارکنان سراسری {فوتبال} عراق یاد شد.

انتهای پیام