اختصاص 1850 میلیارد تومان نمره اعتبار به اقتصاددانان کهگیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمدایسنا/ کوگلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد استاندار کهگلوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد اظهار داشت: منصفانه میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید 850 میلیارد تومان نمره اعتبار برای کارآفرینی، افزایش تأمین، اشتغال را انتخاب کنید و انتخاب کنید موقعیت گرفتن به استان اختصاص یافته است.

سیدعلی احمدزاده در داخل اولیه مونتاژ هیات {برنامه ریزی} را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد استان در داخل 12 ماه جاری افزود: در داخل صورت گرفتن این میزان برای تأمین، اشتغال را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارآفرینی در داخل استان می توان این میزان نمره اعتبار را بهبود داد.

وی اظهار داشت: این نمره اعتبار در داخل 12 ماه قبلی اندک را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالغ بر 540 میلیارد تومان بود، {در حالی که} 850 میلیارد تومان متقاضی تسهیلات سرمایه در داخل ورود به را انتخاب کنید و انتخاب کنید موقعیت گرفتن بودیم.

استاندار کهگلوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد تصریح کرد: مسئله اکنون نیست این بود 12 ماه قبلی اساساً بیشترین نمره اعتبار افزایش تأمین به سرمایه در داخل ورود به را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاز کوچکی به همین دلیل آن قرار است به موقعیت گرفتن اختصاص کشف شد.

احمدزاده خاطرنشان کرد: نمره اعتبار فاز مقرون به صرفه استان در داخل 12 ماه جاری 70 شانس برای موقعیت گرفتن، کارآفرینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال را انتخاب کنید و انتخاب کنید 30 شانس برای سرمایه در داخل ورود به است.

وی یکپارچه داد: این نمره اعتبار صرفا برای موقعیت گرفتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرمایه در داخل ورود به چالش های کودک تولیدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارآفرینی تصور می شود است.

فرماندار کوگیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد به همین دلیل تصمیم گیری سهمیه اشتغالزایی در داخل استان برای 12 ماه 1401 خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفت: امسال نیاز به 13 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 520 حرفه در داخل استان راه اندازی شود.

تعدادی از {مدیران} ممکن است علاوه بر این در داخل زمینه کاری شخصی تخصص نداشته باشند. نمره اعتبار اختصاص یافته به چالش نیاز به در داخل مهلت مقرر گرفتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید چالش پایان دادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید به استفاده از برسد.

احمدزاده تاکید کرد: نمایندگان پیشرفته ترین و پیشرفته ترین در داخل شهرستان ها فرماندار هستند به همین دلیل {مدیران} نیاز به با نمایندگان تفاهم داشته باشند با این وجود فرماندار تذکر آخرین را دانستن درباره راه اندازی شد {مدیران} شهرستان می دهد.

وی در رابطه با اصل رئیس جمهور برای تعمیر فقر از حداکثر اظهار داشت: خبره، فروشگاه لباس را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسکن سه شاخص فقر از حداکثر است کدام ممکن است کل شما {مدیران} جهان نیاز به پشتیبانی کنند تا اشخاص حقیقی با فقر از حداکثر ایجاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای نجات بخشی به همین دلیل قرار است به آنها بروند دردسر کنند.

وی تصریح کرد: اختصاص 150 میلیارد تومان به عوامل حادثه خیز استانداری کدام ممکن است نیاز به برای تعمیر این عوامل در داخل بزرگراه های کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهمترین تسریع شود تا به همین دلیل حوادث را انتخاب کنید و انتخاب کنید حوادث توقف شود.

وی در رابطه با اینکه چندین محور در داخل استان به کشتارگاه دوباره کاری شده است، اظهار داشت: محورهای تحمل مدیریت یاسوج – اصفهان، یاسوج – شیراز را انتخاب کنید و انتخاب کنید یاسوج تا پل بابامیدان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنسنجان برآورد خوبی به همین دلیل پایان دادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده از مشارکت در شد.

استاندار کهگیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد اظهار داشت: کل شما {مدیران} نیاز به دردسر کنند تا اعتبار شهرستان را 2 برابر کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ اعتباری پس ندهند.

احمدزاده در رابطه با 8 مورد غرق شدگی به همین دلیل ابتدای امسال در داخل کهگیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد تاکید کرد: مسئولان را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرمانداران این ماده را انتقادی بگیرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید عوامل پرخطر را مطمئن کنند تا شاهد غرق شدگی در داخل جهان نباشیم. استانداری.

وی افزود: دارایی ها تعدادی از ساختار های عمرانی در داخل استان نیاز به {پیوند} باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیست محیطی داشته باشد یا نباشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {مدیران} {نباید} به همین دلیل این بسیار مهم غافل شوند.

فرماندار کوگیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد به همین دلیل رسانه ها عذرخواهی کرد

اجباری به اشاره کردن است کدام ممکن است ایالت کوگیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد به همین دلیل رسانه های حاضر در داخل مونتاژ بسیار مهم شورای {برنامه ریزی} عذرخواهی کرد.

اگرچه به همین دلیل اصحاب رسانه برای محافظت خبری اولیه مونتاژ هیئت {برنامه ریزی} را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد جهان ای کهگیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد در داخل 12 ماه 1401 به ریاست سیدعلی احمدزاده استاندار کهگیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد {دعوت} شد، با این وجود در داخل ابتدا به همین دلیل قرار است به آنها بروند درخواست شده است شد دقایقی را توقف کنند. به همین دلیل مونتاژ

پس به همین دلیل تحویل داد حدود منصفانه ساعت اصحاب رسانه سودآور به حضور در داخل مونتاژ شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید استاندار کهگلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد با خاص اینکه رسانه ها {در این} مونتاژ حضور نداشتند با این وجود یک چیز به همین دلیل قرار است به آنها بروند اندود شده نباید باشد، گفتند: سوله.

وی اظهار داشت: اگر رسانه ها این چیزها را آشکار می کردند، احتمالاً افراد ترسیده می شدند، با این وجود در داخل دوره ها آتی ثمره این {کار} {پنهان} را خواهیم میدان دید را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسانه ها در داخل دوره ها آتی شیرینی این قطعنامه را به اطلاع افراد خواهند رساند.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران، احمدزاده اظهار داشت: به همین دلیل کل شما اصحاب رسانه عذرخواهي مي كنم كه نتوانستم در داخل اين مدت زمان كوتاه در داخل كنار ما باشم.

انتهای پیام