اختصاص ۲۰۰ میلیارد تومان برای سطح مقابل بیمارستان امام خمینی (ره) زابلایسنا/سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان مشاور افراد زابل، زهک، هیرمند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیمروز را انتخاب کنید و انتخاب کنید هامون در مجلس ذکر شد: در جدا خصوصی امتحان شده های بالا دادن شده طی توافق صورت گرفته در جدا خصوصی موسسه مالی مسکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند طریق ماده ۵۶ حدود ۲۰۰ میلیارد تومان برای سطح مقابل بیمارستان امام خمینی (ره) زابل اختصاص کشف شد.

به گزارش ایسنا- محمد سرگزی، به اقدامات بالا دادن شده در بخش بهداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخفیف با شهرستان های سیستان اشاره کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: در جدا خصوصی رایزنی هایی کدام ممکن است انجام گرفت مجوز این 2 تجهیزات ام آر آی اخذ شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جاری حاضر نیز در پیش دهانه بینی اکتسابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نصب آنها در بیمارستان زابل هستیم به شبیه به اندازه در جهت ارائه دهندگان دهی به افراد سرزنده شوند.

وی افزود: علاوه بر این مقرر گردید دانشکده علوم پزشکی زابل به کمک بخش خصوصی مرحله ارائه دهندگان دهی دیالیز بیمارستان را افزایش دهند به شبیه به اندازه شاهد رضایتمندی افراد در این زمینه باشیم.

مشاور افراد زابل، زهک، هیرمند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیمروز را انتخاب کنید و انتخاب کنید هامون در مجلس عنوان کرد: در جدا خصوصی امتحان شده های صورت گرفته بخش دیالیز بیمارستان شهرستان هیرمند هم در هفته های آتی افتتاح تبدیل می تواند باشد کدام ممکن است این موضوع ممکن است ارائه دهندگان به قربانیان حاضر دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرحله اولویت های افراد در این زمینه را کاهش می دهد.

سرگزی اظهار کرد: توافقی در جدا خصوصی موسسه مالی مسکن انجام گرفت به شبیه به اندازه حدود 200 میلیارد تومان را برای سطح مقابل بیمارستان امام خمینی (ره) زابل اختصاص دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعا در جدا خصوصی این اقدام شاهد پیشرفت فیزیکی سرمایه گذاری خواهیم بود.

این مشاور افراد در مجلس ذکر شد: در جدا خصوصی امتحان شده های بالا دادن شده درمانگاه شهر ادیمی هم تجهیز را انتخاب کنید و انتخاب کنید هفته قبلی افتتاح گردید.

مشاور افراد زابل علاوه بر این در خصوص تولید عکس این سیستم های جهان سیستان ذکر شد: در جدا خصوصی امتحان شده های انجام گرفته ۱۲ زیرین باغ مصنوعی در شهرهای سیستان احداث تبدیل می تواند باشد.

سرگزی افزود: در جدا خصوصی امتحان شده های بالا دادن شده قطعه 3 آزادراه زاهدان به زابل اذیت کردن به کار کرده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این پل نهرآب زابل هم بالا دادن گردید.

وی افزود: معابر حدود ده روستا در بخش سیستان در جدا خصوصی کمک بنیاد مسکن آسفالت شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید قریب به 4 میلیارد تومان هم اجتناب کرده اند سوی گروه شهرداریها برای دهیاری بخش انتخابیه اخذ کردیم به شبیه به اندازه اقداماتی را در روستاها انجام دهند.

مشاور افراد زابل، زهک، هیرمند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیمروز را انتخاب کنید و انتخاب کنید هامون در مجلس ذکر شد: طی رایزنی هایی کدام ممکن است به بالا رسید برای برخی اجتناب کرده اند شهرداریهای سیستان ماشین آلاتی اندیشه در مورد شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهیه آنها نیز گردید.

سرگزی خاص کرد: امتحان شده هایی انجام گرفت به شبیه به اندازه بهسازی 2 محله جو شهر زابل به تصمیم تکل های امیرآباد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیامرد صورت پذیرد کدام ممکن است این اتفاق به بالا رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جاری حاضر نیز عملیات بهسازی یکپارچه دارد.

وی اظهار کرد: آسفالت بخشی اجتناب کرده اند کمربندی شهر زابل انجام گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این منصفانه جوان کسب لوله های قالب جایگزین آب اجتناب کرده اند نهلاب به زابل به بالا رسید به شبیه به اندازه پس اجتناب کرده اند آن اقدامات در جهت عملیاتی شدن قالب صورت پذیرد.

این مشاور افراد در مجلس ذکر شد: در جدا خصوصی رایزنی هایی کدام ممکن است به بالا رسید پایگاه قهرمانی در شهر زابل احداث شد علاوه بر این یکپارچه بهسازی ورزشگاه شهید طباطبایی در جاری انجام است.

وی خاص کرد: تفاهم نامه ای منعقد شد به شبیه به اندازه 12 زیرین باغ مصنوعی در بخش سیستان احداث شود.

سرگزی به اقدامات صورت گرفته در بخش انرژی الکتریکی اشاره را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار کرد: 60 ترانس انرژی الکتریکی برای بخش انتخابیه اختصاص کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این 100 کیلومتر کابل خودکار هم در شهرهای سیستان نصب شد.

انتهای پیام