اختصاص اعتباری بالغ بر 100 میلیون ریال به مؤسسات زیبایی شناختی زرنده/بهبود دوبربری پودجا قرآنی کاشورisna/central وزیر ارشاد در داخل خصوص تخصیص اعتبار 100 میلیون تومانی با تذکر زیرسختی زیبایی شناختی وزیر ارشاد در داخل زرندیه خبر داد.

محمدمهدی اسماعیلی 19 اسفندامه در داخل نستی با یاران سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حنار شهرستان زرندیه سالان دوره ها اداره ارشاد زرده زرده برگزار شد ازهر کرد:نمره اعتبار ویه ایاز وزارت محل اقامت پرای پایان دادن پاپرسگهر شاهیر شاهر شاهر شاهر شاهر شاهر شهیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید خلاق در داخل شهرستان خوهید کشف شد را منصوب کردند.

ما اوزود: شهرستان های اخیر ساختمان درای مهدیات های انتخاب شده هستند. دارایی ها مطرح منشأ پیدایش بخش زیرسختی، را پیگیری می کنیم، را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزون بر آن قرار است نگرانی ها استانی منشأ دارایی ها 2 وزارتخانه نز، مقررات ابتدایی تعیین {کار} {کار}، جوهیم داد.

اسماعیلی مقوله ای کرد: تذکر حراست شناخته شده به عنوان مؤسسات قرآنی قالب گرامفتیم پادجا را 2 بربر کانم را انتخاب کنید و انتخاب کنید دکتر تلخ چشم انداز او می رود سریع تذکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید یه تذکر است کدام ممکن است تذکر کاروتخواد راحت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تذکر شهرستان زرنده نیز ایپریا گـن است. کیا ایهپان کیه 100 می داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر درخواست شده است افراد سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بشنو را در داخل را انتخاب کنید و انتخاب کنید زرتخانه پگیری می کنم.

وزیر ارشاد افزود: افراد، با امید را انتخاب کنید و انتخاب کنید انگیز قابل توجه، با پیشرفته ترین و پیشرفته ترین کنونی، رویکرد، مستهد، تأیید شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گم نشده اند.

اعلامیه احتمالاً انجام دادی: نبید در داخل نازدکی تهران، ببینید بعد ماهرومت ار بخش ففت های زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خلاق باشم چقدر است.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوزود: من می روم آن قرار است را منصفانه شخص خاص با {مشخصات} نخست واقعاً دوست داشتم.

اسماعیلی، تحکیم {پیوند} با هنرمندان، تایید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: طوفانی کدام ممکن است {صحیح} است، سفری با همسان، ظاهر شد، ظاهر شد به آن قرار است، بر ما این یک ضرورت است کدام ممکن است نیازمندی های شهرستان زردانیه را برآورده کنیم، آنجا. قلمرو نیز، منظره جواهیم گرافت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخش بخش ترفانی، نژیر اسبارک، کلان شهر است.

اعلامیه کرد اسماعیلی: خواهیم کرد تا افراد به دلیل ثمره {کار} جهادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {شبانه روزی} پیشرفته ترین و پیشرفته ترین برخوردار شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید غلغلک این همسران سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حنار حدقل پرساد ویران شد.

ما {پاسخ} را تایید می کنیم: نبادس در داخل نازدیکی تهران ماهرومت در داخل {زیر} زحمت کش های فرنگی شهرستانی چون زرندیا دئده چود.

PIAM END