اختراع ۴ میلیارد کالای احتکار شده در شیرازایسنا/فارس سرپرست دفتر مدیریت بازرسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت بر کالاهای اساسی گروه جهاد کشاورزی فارس اجتناب کرده اند اختراع ۱۹ تن کالای اساسی به خوشایند ارزش حدود 4 میلیارد ریال درسطح شهرستان شیراز خبر داد.

کریم قانعی اظهار داشت: این موارد برای ادغام کردن ۱.۵ تن روغن خوراکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرخ کردنی خوردن خانوارسه لیتری، هفت تن برنج هندی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حدود ۱۰.۵ تن انتخاب فشرده ای از ماکارونی در جدا خصوصی قیمت خوردن کننده قدیم بود.

به نقل اجتناب کرده اند جهاد کشاورزی قانعی اظهار کرد: کالاهای مذکور در خوب واحد انبار با منافذ و پوست مجوز نگهداری می شد کدام ممکن است در جدا خصوصی همکاری بخش بسیج اصناف را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها ناحیه محمد رسول الله سپاه فجر فارس تعیین شد.

به آگاه قانعی، انواع فروشگاه تعیین شده است چون کسبه امین تعیین را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جدا خصوصی تصمیم قضایی این داروها غذایی در جهت فروشگاه‌های درجه شهر حمل را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جدا خصوصی نظارت در بین کفگیرها به نرخ خوردن کننده قدیم meting out شد.

سرپرست دفتر مدیریت بازرسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت بر کالاهای اساسی گروه جهاد کشاورزی فارس اظهار کرد: در جدا خصوصی هدف ساماندهی تهیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید دفاع کردن حقوق خوردن کنندگان، نظارت این گروه بر بازار کالاهای اساسی در جدا خصوصی عمق به شبیه به اندازه حد زیادی انجام می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت اختراع هر گونه تخلف، متخلفان با منافذ و پوست هیچ گونه اغماضی، به مراجع قانونی راه اندازی شد می‌شوند.

انتهای پیام