اختراع بیش اجتناب کرده اند 21 هزار لیتر بنزین قاچاق توسط مرزبانان هنگ تایبادایسنا/ خراسان رضوی فرمانده مرزبانی استان خراسان رضوی ذکر شد: مرزبانان هنگ تایباد در راستای پیشگیری اجتناب کرده اند هرگونه قاچاق بنزین را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخورد در جدا خصوصی قاچاقچیان در پایتخت ملت سودآور به اختراع 21 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 820 لیتر بنزین قاچاق شدند.

سردار مجید شجاع ذکر شد: مرزبانی در جدا خصوصی ایست را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازرسی مستمر را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جدا خصوصی تحمیل محدودیت در بازی قاچاقچیان سودآور شد اجتناب کرده اند ترخیص بوتلگ این کمیت بنزین قاچاق به خوشایند ارزش 5 میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید 236 میلیون ریال جلوگیری تنبل.

وی افزود: مرزبانان این فرماندهی در جدا خصوصی بازرسی از دقیق خودروهای ترانزیتی، قاچاقچیان بنزین را در پاسگاه های مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراقبت مرزی تعیین را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند مجموع 5 خودرو ترانزیتی این میزان بنزین قاچاق را اختراع کردند.

شجاع ذکر شد: در این اتصال متخلفان پس اجتناب کرده اند تشکیل پرونده برای قیمت کاهش یافته با به مراجع ذیصلاح مراجعه کردند.

وی به نقل اجتناب کرده اند معاون اجتماعی مرزبانی خراسان رضوی ذکر شد: پاسخ ما به قاچاقچیان بنزین قاطعانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجدانه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به هیچ خوب اجتناب کرده اند قاچاقچیان اجازه تغییر سرمایه های سراسری ما به خارج اجتناب کرده اند ملت را نخواهیم داد.

انتهای پیام/