احیای 560 قلاده سگ در بوشهر/ در دسترس بودن آنها به ساکنان داوطلبایسنا/ بوشر مدیرعامل گروه مدیریت پسماند شهرداری بندر بوشهر ذکر شد: تاکنون 560 قلاده سگ در درجه شهر بوشهر امدادرسانی شده است کدام ممکن است اجتناب کرده اند این انواع 35 قلاده واکسینه را انتخاب کنید و انتخاب کنید عقیم سازی شده به شبیه به اندازه به ساکنان داوطلب در دسترس بودن داده شود.

فرشید کارمزد چهارشنبه 13 آبان ذکر شد: پس اجتناب کرده اند قبول تعهدات زیست محیطی، سگ های واکسینه شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید عقیم شده به شهروندانی کدام ممکن است داوطلبانه احتمال دارد نگهداری سگ ها دارند، در دسترس بودن داده تبدیل می تواند باشد.

وی خاص کرد: یکی تولید عکس اجتناب کرده اند شروط بی نظیر در دسترس بودن سگ ها به ساکنان دوری اجتناب کرده اند تنظیم شهری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مناطق تمیز اجتناب کرده اند سکنه است.

مدیرعامل گروه مدیریت پسماند شهرداری بندر بوشهر آسیب دیده نشده داد: شهروندانی کدام ممکن است قصد در دسترس بودن سگ اجتناب کرده اند گروه مدیریت پسماند دارند باید ابتدا نسبت به بدست آمده راه اندازی شد نامه اجتناب کرده اند تنظیم زیست شهر بوشهر اقدام کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس برای در دسترس بودن تکل سگ به پناهگاه سگ مراجعه کنند. سگ

کارمزد ذکر شد: واکسیناسیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید عقیم سازی سگ های ولگرد طبق استانداردهای حال بالا یافته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این الگو در جدا خصوصی جدیت تمام برای مدیریت بدون در نظر تکل اصولاً گروه این سگ ها آسیب دیده نشده دارد.

وی بازگشت به شد: پس اجتناب کرده اند یزد، شهرداری بوشهر دومین شهرداری ملت است کدام ممکن است سامانه «آلو پناه» را برای نجات را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجات سگ های ولگرد راه اندازی کرده است.

مدیرعامل گروه مدیریت پسماند شهرداری بندربوشهر ذکر شد: ساکنان می توانند برای اطلاع اجتناب کرده اند تجارت سگ ها به کمپ حیوانات بی خانمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناقلان در جدا خصوصی شماره تلفن 3837 تصمیم حاصل کنند.

انتهای پیام