احیای پیوندهای ایران و لهستان ضروری استوزیر ارشاد، در دیدار، سیفر پلویی، تهران با تاکید بر ضرورت احیای پیوندهای فرهنگی، میان ایران و پلویی.

گزارشی از مرکز پیوندهای عمومی و اطلاع رسانی ایران، وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمدمهدی اسماعیلی و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، با اشاره به تاریخچه جنگ ها، چندگانه ها، جنگ ها، جنگ ها، امور مردم، امور مردم، امور مردم ایران، منابع مختلف: تجربه لاتین ها، شما بسیار متاسفید، طول تاریخ آن را تجربه کنید. کردایم، و راستا آنجاست که جاهای شجاعت و استقلال طلبی پولی را تحسین مکنم. کودتای اسلامی، دارای، مهیت فرهنگی و دار سلحی مبارزاتی و پس از کودتای نیز، رهبران ایران، موضوعات فرنگی مورد تایید سیار دشتند.

یا آدم داد: پارسیها نشان میداد توافق نامه جامی فرهنگی بین دو خشور منجر به نظاممند پیوندهای مشترک فرهنگی بین دو خشور میچود جعل کرد.

ملزومات کجاست توافق نامه عهدنامه های فرهنگی خوب بین دو کشور بشیم را ببینید.

دور این ددار رومینا پرز راموس پلیسی سفیر دار تهران نز پا تاییدیه پر گشترش پیوندهای فرهنگی میان دو کشور هدیه: بهدنبال گشترش و تقویت پیوندهای دو کوشور در قالب توافوق نامه ههستهن.

یا آدما داد: پیش جایی است که نذ با گفتن نهضه از جمله سازمان صدا و سیما موافق نام همکاری های مشترک با علامت رسندهیم.

سفیر پولیوی بیان کرد: دکتر همکاری-های مشترک فرهنگی بر اساس توافوق نامه بهدنبال درگ دکتر از فرهنگ ایران و ترویج آن در پولیوی و همچنین شناسان فرهنگ پولیوی در مردم. ایران. امروز رسانه های غرب درساد، جانج روانی و رسانه علی، ایران هستند و با دروگاوکان، در صدد برآمدند که شهرت ایران درند را خراب کنند.

یا در بخش دیگیری از سخنان خود بر همکاریهای مشترک دو کوشور در حوزه ها-ها-ها-فیلم، نمایش، دورا-هی-آموزچی و … تاکید بر کرد و هدیه: آماده برگزاری رویدادهای فرهنگی با موضوعات مختلف Marfai-e- هیستم ماهری هری

راموس دار پایان با نظریات او پیشینهاد شانلیهدی دوستی ایران و پولویی هدیه: کجای مراکز متوان زبان و موضوعات فرهنگی و هنری را آموزش داد زیرا با زبان حنار و ادبیات راه پرده.

PIAM END