اجرای 246 ساختار خوداشتغالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید موقعیت ها خانگی توسط مشتریان در خراسان جنوبیایسنا/ خراسان جنوبی معاون اشتغال را انتخاب کنید و انتخاب کنید خصوصی حمایتی کمیته کاهش امام خمینی (ره) خراسان جنوبی اظهار داشت: 246 ساختار خوداشتغالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانگی توسط مشمولان بالا دادن شده کدام ممکن است در این مدت برای 279 نفر حرفه تحمیل شده است.

علی اکبر نخعی در ضمن سه شنبه 28 تیرماه در مونتاژ کارمندان این اداره کل اظهار داشت: استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید در این راستا 132 میلیارد ریال منابع کمکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بانکی تیز کردن شده است.

به گزارش ایسنا، وی در جدا خصوصی خاص اینکه 122 ساختار در روستاها را انتخاب کنید و انتخاب کنید 124 ساختار در شهرها بالا دادن شده است، اظهار کرد: توانمندسازی مالی خانواده های تحمل محافظت یکی اجتناب کرده اند مهمترین استراتژی های این گروه است.

کمیته همیاری عمرانی امام خمینی (ره) خراسان جنوبی در جدا خصوصی اشاره به اینکه صد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ده ساختار توسط بانوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید 136 ساختار توسط آقایان در درجه استان بالا دادن شده است، افزود: در جدا خصوصی هدف اصلی بر بیش اجتناب کرده اند هشت هزار حرفه برای امسال را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین منظور ، بیش اجتناب کرده اند چهارصد میلیارد تومان به شبیه به اندازه بالا سال جاری تخصیص کشف شد.

نخعی آسیب دیده نشده داد: بر مقدمه تفاهم نامه های منعقده در جدا خصوصی گروه فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماهر، جهاد آموزشی، دانشکده فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر موسسات حرفه آموزی، امسال بیش اجتناب کرده اند شش هزار نفر اجتناب کرده اند نامزدها کمیته کاهش توانایی آموزی استفاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرفه آموزی خواهند شد.

وی ادای احترام به شد: در نیازمند تصمیم گیری مقدار وضعیت اشتغال در هر جهان اجتناب کرده اند استان بر مقدمه قابلیت های بومی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازارهای تجاری هستیم به شبیه به اندازه بتوانیم موقعیت ها ثابت کت را انتخاب کنید و انتخاب کنید شلوار در جدا خصوصی خواستن را انتخاب کنید و انتخاب کنید کت را انتخاب کنید و انتخاب کنید شلوار در جدا خصوصی بازار را برای نامزدها تحمیل کنیم.

انتهای پیام