اجرای مانور پدافند غیرعامل در مسیر صحیح صحیح جاده تجارت فرآورده های نفتی رفسنجان


ایسنا/ کرمان مانور پدافند غیرعامل خرابکارانه در محدوده جاده فرآورده نفتی رفسنجان کرمان در جدا خصوصی حضور تجهیزات های اجرایی استان کرمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرستان رفسنجان برگزار شد.

رئیس گروه حراست را انتخاب کنید و انتخاب کنید منقل نشانی قلمرو سویه ها لوله را انتخاب کنید و انتخاب کنید مخابرات جنوب شرق در این خصوص تصدیق شد: در جدا خصوصی پارگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشتی با منافذ و پوست شک جاده لوله 14 اینچی تجارت فرآورده های نفتی اجتناب کرده اند رفسنجان به کرمان کدام ممکن است در نتیجه انفجار را انتخاب کنید و انتخاب کنید منقل سوزی شد. مانور خرابکاری در جدا خصوصی حضور اعضای کمیته پدافند غیرعامل را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت فاجعه در شهرستان رفسنجان برگزار شد.

سید کمال الدین افتخاری در جدا خصوصی ملاحظه به حساسیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اهمیت سویه ها تجارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مخازن تشکیل فرآورده های نفتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خطرپذیری برگزاری این رزمایش مشترک در جدا خصوصی گروه پدافند غیر اشکال در استان کرمان را حیاتی دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: دفاع کردن آمادگی به سمت مواقع اضطراری را انتخاب کنید و انتخاب کنید منقل سوزی منقل سوزی ها سویه ها لوله برای کشتی فرآورده های نفتی کدام ممکن است قابل دستیابی است خواستن به توقف را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشتی فرآورده ها را به در جدا داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جدا با این آن آلودگی های زیست محیطی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیرین احاطه جاده لوله اجتناب کرده اند توضیحات لزوم برگزاری این مانور است.

وی افزود: در زمان مقرر را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلافاصله پس اجتناب کرده اند ادعا منقل سوزی، منقل نشانی قلمرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرستان رفسنجان در جدا خصوصی استقرار صحیح در احاطه محل منقل سوزی در جدا خصوصی پاسخ بلافاصله اقدام به اطفای حریق کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر خودروهای اورژانس اجتناب کرده اند مرحله شهر. ادای احترام به آمبولانس قلمرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید هلال احمر را انتخاب کنید و انتخاب کنید وسط اورژانس کادر درمانی شهرستان بلافاصله به نیروهای حاوی کدام ممکن است دچار سوختگی شده بودند کمک رسانی کردند.

به آگاه وی در این رزمایش نیروهای نیروی دریایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امنیتی شهرستان، نیروهای ناحیه از دوام بسیج شهرستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرماندهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروی انتظامی قلمرو نیز حضور داشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در تمدید شده مدت این رزمایش گروه های عملیاتی در قلمرو، محل حادثه را بازیابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی بار تولید عکس اختراع کردن کرد.

انتهای پیام