اجرای بخش {پنجم} ساختار ورود به هزینه کالا به دلیل اردیبهشت ماهرئیس گروه حمایت خریداران را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولیدکنندگان اظهار داشت: مرحله {پنجم} اجرای ساختار درج هزینه تولیدکننده به دلیل ابتدای اردیبهشت ماه 12 ماه جاری تحمیل می تواند باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیش به دلیل 60 هزار قلم محصولات مشمول این ساختار می تواند باشد.

به گزارش خبرگزاری {دانشجویان} ایران به نقل به دلیل شاتا، عباس تابش اظهار داشت: اجرای ساختار درج هزینه تولیدکننده بر ایده اسناد را انتخاب کنید و انتخاب کنید رهنمودهای قانونی بالادستی در داخل ملت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملکرد عمده به دلیل اجرای آن خواهد شد راه اندازی شفافیت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل لزوماً هزینه ها را به مقیاس عقب نمی دهد.»

وی افزود: با اجرای این ساختار هزینه حدود 8400 کالای مختلف کاهش یافته است است.

معاون وزیر تجارت، معدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرید و فروش اظهار داشت: مرحله {پنجم} اجرای ساختار درج هزینه تولیدکننده به دلیل ابتدای اردیبهشت ماه 12 ماه جاری دولت می تواند باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیش به دلیل 60 هزار قلم محصولات مشمول این ساختار می تواند باشد.

تابش اظهار داشت: در داخل 4 مرحله یک اجرای ساختار درج هزینه محصولات، مشکل شد تا با اعمال معنی های راهنمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل چارچوب نرم افزار های باکلاس، این پارادوکس برای تولیدکنندگان تبیین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر شود.

رئیس گروه حمایت خریداران را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولیدکنندگان یکپارچه داد: 50 قلم محصولات مشمول هزینه قطعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازمند انتخاب ستاد اصلاح {بازار} ملت است، به همین دلیل پیش بینی می شود اقلام در داخل مرحله استان نظارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید با متخلفان برخورد شود. تنظیمات با بیرون استانداردهای قابل احترام.»

انتهای پیام