اجرای آیین‌نامه جدیدِ استفاده اجتناب کرده اند کیسه پلاستیک در ابوظبیآژانس اطراف زیست ابوظبی (EAD) محدودیت هایی برای استفاده اجتناب کرده اند کیسه های پلاستیکی یکبار خوردن در این شهر وضع کرده است کدام ممکن است اجتناب کرده اند صحیح در این دوم (اول ژوئن) اجرایی شد.

به گزارش ایسنا، در جدا خصوصی این جاری کیسه های خاصی اجتناب کرده اند این ممنوعیت مستثنی شدند کدام ممکن است اجتناب کرده اند آن جمله می‌توان به اسبابک ها زیر اشاره کرد:

* کیسه هایی کدام ممکن است برای حمل دارو در داروخانه ها تصمیم گیری شدند.

* کیسه هایی کدام ممکن است ایجاد شده است چون رول برای سبزیجات، گوشت، ماهی، مرغ، غلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید نان استفاده می شوند.

* کیسه های کسب عظیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنهایی کدام ممکن است برای حمل وسایل دیجیتال را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسباب ورزشی طراحی شدند.

* تعدادی از نوع کیسه زباله

* کیسه هایی کدام ممکن است برای حمل بسته های پستی، مجلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید روزنامه ها در تذکر گرفته شده شدند.

* کیسه های لباسشویی

* کیسه هایی کدام ممکن است برای بار محصولات را انتخاب کنید و انتخاب کنید گلها استفاده می شوند.

بازرسان آژانس اطراف زیست ابوظبی با اشاره به آیین نامه اجرایی جدید درمورد به محصولات پلاستیکی یکبار خوردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید متنوع های آنها در پایتخت امارات ماهر اند.

این بازرسان بر اجرای ممنوعیت استفاده اجتناب کرده اند کیسه های یکبار خوردن مطابق در جدا خصوصی استانداردهای فنی تایید شده توسط شورای استاندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انطباق ابوظبی (ADQCC) نظارت خواهند کرد.

برخی اجتناب کرده اند خرده‌فروشان عظیم اخیراً اعلامیه‌ای داوطلبانه را برای حمایت اجتناب کرده اند اجرای محافظت جدید در ابوظبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تضمین متنوع‌ها، دارایی ها کاربری را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی ها مالی برای حمایت اجتناب کرده اند ایمنی اجتناب کرده اند اطراف زیست امضا کرده‌اند.

این خرده‌کالا‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید فروشگاه‌ها برای هر خوب اجتناب کرده اند کیسه‌های پلاستیکی تعدادی از منظوره متنوع، قیمت‌ای اجتناب کرده اند مشتریان اکتسابی می‌کنند.

علاوه بر این آژانس اطراف زیست ابوظبی در جدا خصوصی توافق گروه‌های مربوطه، این سیستم‌هایی را برای آموزش اعضای محله دانستن درباره اهمیت خوردن متنوع‌های محکم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعدادی از منظوره برای محصولات یکبار خوردن جدا هم توصیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرا خواهد کرد.

به گزارش خلیج تایمز، افسران ابوظبی پیشتر ادعا کردن کرده بودند کدام ممکن است انتخاب برای ممنوعیت استفاده اجتناب کرده اند پلاستیک های یکبار خوردن بر مقدمه طرحی است کدام ممکن است در سال ۲۰۲۰ میلادی در امارات راه اندازی شد شد.

انتهای پیام