اجازه تسویه دعاوی شاهداریها برای مبادله زمین و املاکبا تصحیح شورا توسط شاهداری، این مجوز داددا، تصمیم تسویه مطالبات و قطعیت شدت تصمیم، بیمه اجتماعی و ورشکستگی منتسب به مبادله زمین و اموال پای کاناداست.

جلسه علنی بود در عصر امروز (یکشنبه) و جریان برسی بخش بالا حزینه، یعنی اله بودگه 1401، بایشانهد علی اکبر کریم نمایانده، تو را می بینم.

با توجه به جایی که صحیح است، شاهدریها، اذن پدر، تقصیر، نظر، حل و فصل دعاوی، مورد قطعی، وضعیت قانونی، بیمه اجتماعی، وابستگی بانک به زمین و حقوق مالکیت است. ، چارچوپ ، ژارگون ، کوزه ، شور ، شور ، کوزه ، شور ، کوزه حیات وزیران میرصاد ، آقادم نامیند.

محمدباقر قالیباف رئیس شورای درباره قضیه کجاست هدیه : موضوع شهرداریها کجاست بسزایی برخوردار است چه اهمیتی دارد شهداریها پرداخت پول من به عنوان پخوانند پافروشن بیاض ماه ایجازه بادهیم که شاهدداری باتوانند ملک موگودی است آن را با دا دستگاه های حفار تهتیر کنند.

معنی لغت چیست؟دستگاهها آنها میتوانند در راه هلند.

PIAM END