اثبات زرگترین زمینلرزهای کوشور در استان هرمزگاندر هفته قاضي، قادي قاضي، هرمزگان، زلزلهاي، بخش بازرگايي، 4.6، تجربه كردها را ببينيد.

به گزارش ایسنا، در هفتا قزته همشنین، خانوج آستان کرمان با زمینلرزا یعنی بی بازرگای ۴.۶ ریشتر لاریزید و زلزالا ۳.۴ ریشتر قلعه آستان قاضی هرمزگان و زمین لازارزا ۳. ری رای رای آرایی.

قسمت های زمینار رضا های، هفتا، گدزه، توضیح است که کجاست:

7 عدد اسفنج

منطقه «سیرچ» زلزله آستان کرمان ۲.۸ ریشتر و منطقه «دوبرجی» آستان فارس زلزله ۲.۷ ریشتر داد.

“شهاد” استانبول کرمان زلزلایی بازرگای 3.4 کیلومتر عمق 8 کیلومتر زمین و رصد و کانون 20 کیلومتر شهداد 40 کیلومتر و ارتفاع 40 کیلومتر.

اسفنج Akshanbe 8

زلزله “نزدیک” آستان اردبیل 2.7 ریشتر، منطقه “انبارالوم” آستان گلستان زلزله 2.7 ریشتر، رسید تایید کرد.

اسفنج دوشنبه 9

«جستجو»، آستان کرمان زلزال 2.6 ریشتر، «رستم کولا» آستان مازندران زلزالا 2.6 ریشتر، «گلباف» آستان کرمان زلزله 2.6 ریشتر، «دهرم» آستان مازندران زلزله 2.6 ریشتر، «دهرم هوریس آستان»، «دهرام‌آرزات»9 ریشتر. Zelzala 2.9 Richtri Rakh Dad.

قلعه قاضی آستان هرمزگان نز در رز بازمینلرزایی 3 ریشتر 10 کیلومتر عمق 10 کیلومتر زمین لرازید و کانون رومرکز آنجا رخداد لارضایه درعا 6 ع کیل.

سه شنبه 10 اسفنج

“هجدک”، آستان کرمان زلزلایی، بازرگایی، 3.2، ریشتر، 8 کیلومتر، عمق، 8 کیلومتر، را، کرد و کانن، 29 کیلومتر، هجدک، 40 کیلومتر، ناودان، و 48 کیلومتر. وقوع زمین لرزه 2.8 ریشتری در دگر رخدادهای لرزایی در منطقه بوده آست.

منطقه “مهلا”، آستان خراسان رضوی، زلزاله 2.6، منطقه “تزوگ”، آذربایجان شرقی، زلزالا 2.8، “سنگان”، آستان خراسان رضوی، زلزاله 2.6، مامونیه، مرکز آستان زلزال راشی، 2.7 زلزله کرمان. 2.6 ریشتر و گردش منطقه چناران، آستان خراسان رضوی، 2.7 ریشتر ریچداد

چهارشنبه 11 اسفند

“چالگرد”، آستان چهارمحال و بختیاری، زلزله 2.9، “راور”، زلزله آستان کرمان، زلزله 2.8، “گرگان”، زمین لرزه سوتان گلستان، زلزله 2.8، “راور”، “استان 8 فارس”، فارس رشید ثبت نام کرد.

“خانوج” آستان کرمان پس از زلزله 2.8 زمینلرزه دیگری، بازرگایی 4.6 ریشتر، عمق 15 کیلومتری، رخ داد که رومرکز، جایی که رخداد لرزایی دروگر، 23 اردیبهشت، 23 وقوع زمین لرزه 2.7 ریشتری از دگر رخدادهای لرزی محل ولسوالی ست.

دشتک، آستان چهارمحال و بختیاری، با زلزلایی، بزرگای، 3.3 ریشتر، عمق 8 کیلومتر، زمین تا رازید و کانن 7 کیلومتر برای دشتک، 21 کیلومتر برای فارسان و 22 کیلومتر برای ارتفاع است. زلزله 2.7 ریشتر دگر رخدادهای لرزی که ولسوالی است.

پنج شنبه 12 اسفنج

در عین رز، در بخش «مود» آستان خراسان، زلزله خراسان جنوبی 2.6 ریشتر و در «ساغند» آستان یزد زلزله 2.6 ریشتر رخداد.

جمعه 13 ام

میداود آستان خوزستان با زلزله، یعنی بازرگای ۳.۲ ریشتر عمق ۱۰ کیلومتری رازید و کانن، ۱۴ کیلومتری میدوید، ۲۲ کیلومتری رامهرمز و ۲۸ کیلومتری صیدا.

«ویسیان» آستان لرستان با زمینلرزا یعنی به بزرگ‌های 3.1 ریشتر لاریزید. عمق زمین لرزه 12 کیلومتر و زمین لرزه حدود 11 کیلومتر و بازه زمانی 11 کیلومتر و 15 کیلومتر است.

منطقه “کلر” اردبیل زلزله ای به عمق 3.8 ریشتر در عمق 16 کیلومتری توسط مراکز آزمایش و اتاق کردستان به طول 16 کیلومتر کلر اردبیل و 23 کیلومتر سپتال 27 کیلومتر انجام شد.

PIAM END