آیین نامه هشت ماده ای زمان بیش از حد پژوهی برای کالج های وزارت بهداشتمعاون پژوهش را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری وزارت بهداشت اجتناب کرده اند ابلاغ آیین نامه زمان بیش از حد پژوهی به دانشکده های علوم پزشکی خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: در این راستا آیین نامه ای هشت ماده ای به معاونت های پژوهشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری دانشکده ها کشتی شده است. کالج های علوم پزشکی در سرتاسر ملت

به گزارش ایسنا، دکتر یونس پناهی ضمن اشاره به این مهم در نهایت اولین شکاف آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید باکلاس به در جدا فرزانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجلیل اجتناب کرده اند اساتید برتر دانشکده علوم پزشکی ملت در مشهد، خاطرنشان کرد: سرپرست ماهر شخص خاص است کدام ممکن است زمان بیش از حد پژوهی را می بیند. در جدا با زمان بیش از حد نگری ، را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: در جدا خصوصی ملاحظه به تاکید وزیر بهداشت به موضوع زمان بیش از حد پژوهی ملاحظه ویژه ای شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در این راستا قانون اساسی هشت ماده ای به روسای پژوهش را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری کشتی شده است. اجتناب کرده اند دانشکده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالج های علوم پزشکی در سرتاسر ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در این هشت بند موضوعات a باشکوه مهمی اجتناب کرده اند جمله انبساط در پژوهش تشکیل شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمیته تخصصی زمان بیش از حد پژوهی، حمایت اجتناب کرده اند تصویر های داده ها بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمتر از استفاده اجتناب کرده اند قابلیت نخبگان اشاره کردن شده است.

دکتر. یونس پناهی افزود: سال 1401 مقام معظم مدیریت ایجاد شده است چون سال مونتاژ; داده ها بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال زا معروف به را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای نتیجه گیری مانترا امسال می خواهیم به جایگاه دقیق خصوصی در بخش هایی بازگشت به مونتاژ ثروت را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها، شاخص های فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستاوردهای آموزشی برسیم.

ایران رتبه پانزدهم مونتاژ داده ها در سیاره را دارد

معاون تحقیقات را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری وزیر بهداشت در جدا خصوصی اشاره به اینکه ایران در فینال نمرات جهانی رتبه پانزدهم مونتاژ داده ها را در سیاره کسب کرد، تاکید کرد: ایران بعدی اجتناب کرده اند کشورهایی بازگشت به مالزی، سنگاپور، اندونزی، قطر را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربستان سعودی است. در جدا خصوصی این جاری معتقدیم در جدا خصوصی تکنیک هایی کدام ممکن است داریم می توانیم به جایگاه های بهتری برسیم.

دکتر پناهی در جدا خصوصی خاص اینکه باید مسیرهای پیشرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتقای بخش علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری را طی کنیم، خاطرنشان کرد: باید در جدا خصوصی انبساط علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری برای شتابزده در جهت دانشکده فناوری چهارم حرکت کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند فناوری اول حرکت کنیم. به فناوری این 2 را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه :ام را انتخاب کنید و انتخاب کنید 4 نباید آهسته انجام شود.

وی تصریح کرد: وقتی بر مونتاژ علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها تاکید می کنیم در صادرات محصولات نیز باید همین کار را انجام دهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید صرفا خوردن کننده محصولات وارداتی نباشیم.

معاون پژوهش را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری وزیر بهداشت افزود: وزیر بهداشت بر ملاحظه ویژه به موضوع دیپلماسی سلامت تاکید کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید معاونت پژوهش را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری این وزارتخانه نیز مسئولیت انبساط ارتباطات در مرحله بین المللی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این امتحان شده برای ارتقای مجلات آموزشی را بر عهده داشته است.

دکتر. پناهی خاص کرد: اگر در جدا خصوصی ایرانیان مقیم خارج اجتناب کرده اند ملت ارتباط برقرار کنیم می توانیم به نتایج را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستاوردهای بهتری برسیم چرا کدام ممکن است این مهم را حق خصوصی می دانیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نباید در این زمینه اجتناب کرده اند کشورهای تولید عکس عقب بمانیم.

خواستن زمان بیش از حد نگری در شاخص های آموزشی

وی افزود: در شاخص های آموزشی باید توجه اندازی برای زمان بیش از حد داشته باشیم، در این زمینه در جاری حاضر زیر 15 هزار خروجی آموزشی سالانه هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید به شبیه به اندازه سال 2025 به بیش اجتناب کرده اند 25 هزار در این زمینه برسیم.

معاون تحقیقات را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری وزیر بهداشت در جدا خصوصی خاص اینکه باید در جهت علوم جدید حرکت کنیم، تصریح کرد: باید روی موضوع سلول های بنیادی، قیمت کاهش یافته است با جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ژن درمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این علم جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید روز برای قیمت کاهش یافته است با بیماری های جدید بازگشت به ALS کانون اصلی کنیم. ، PLS ، MS را انتخاب کنید و انتخاب کنید … ما معتقدیم امکانات جزیره ای باید به 1 جامعه اصلاح شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مقابل از تکل چندین پژوهشکده باید خوب پژوهشکده درست را انتخاب کنید و انتخاب کنید درست تحمیل کنیم.

انتهای پیام