خواه یا نه عدم وجود تحت تأثیر قرار دادن تابستانی تجارت فلز را در تمام طول سال جبران می تدریجی؟


شفقنا حسدی- دبیر صفحه بحث تولیدکنندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید صادرکنندگان فلز ذکر شد: تا حد زیادی نشاط می خواست تجارت فلز ملت با استفاده از تحت تأثیر قرار دادن تامین می تواند باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدون چون و چرا این حامل نشاط تاثیر بسزایی در داخل رکوردهای فلز داشته است.

رضا سیف زاده در داخل ذکر شد وگو همراه خود خبرنگار ارزان خبرگزاری فارس، در موضوع دستاوردهای تجارت فلز ملت تصدیق شد: بر مقدمه فینال آمار به همین دلیل بهبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید توسعه تجارت فلز، این تجارت در داخل ملت رتبه نخست ملت را دارد. . جهان گرایی.

دبیر صفحه بحث تولیدکنندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید صادرکنندگان فلز ملت در موضوع اجزا کارآمد بر تجارت فلز ملت ذکر شد: اجزا زیادی در امتداد طرف زیرساخت های قابل توجه به همین دلیل جمله تامین تحت تأثیر قرار دادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحت تأثیر قرار دادن نتیجه در دستاوردهای فلز ملت شده است. تجارت.”

وی همراه خود تشریح موقعیت تامین تحت تأثیر قرار دادن در داخل خرید رتبه اول توسعه تجارت فلز در سیاره، افزود: احتمالاً بیشترین نشاط می خواست تجارت فلز ملت با استفاده از تحت تأثیر قرار دادن تامین می تواند باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدون چون و چرا این {انتقال} فشار است. این نمایندگی تاثیر زیادی بر روی رکوردهای فلز دارد.”

* سقف تابستانی تحت تأثیر قرار دادن برای تجارت فلز در تمام طول سال جبران می تواند باشد

سویی زاده ذکر شد: به عنوان تصویر در داخل 2 هفته اول 12 ماه 1401 تجارت تحت تأثیر قرار دادن 10.5 شانس تحت تأثیر قرار دادن را نسبت به 12 ماه قبلی به تجارت فلز دانش است. {در حال حاضر} 16.34 شانس تحت تأثیر قرار دادن ملت به تجارت فلز حمل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود بهبود گرانی پول خارجی ملت رکورد تأمین فلز را لوازم.

وی در موضوع عدم ثبات بین تأمین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تامین تحت تأثیر قرار دادن در داخل زمان تابستان ذکر شد: عدم تعادلی زمان تابستان به وجود به اینجا رسید تأمین ما را {محدود} می تدریجی، اما چه زمانی در وسط هر سال به ماده مورد توجه قرار گرفت کنیم، متوجه می شویم کدام ممکن است نشاط می خواست تجارت فلز {به طور کامل} تامین می تواند باشد محدودیت های تابستانی در داخل سایر مواقع 12 ماه جبران می تواند باشد.