آنقدر احساس می کنم که غول ها و جت ها آن را کنار هم قرار داده اند
درست زمانی که فکر می کردید غول ها و جت ها امیدوار بودند ، هر دو تیم بیرون می روند و این دیدگاه ها را خرد می کنند.

دیدگاهتان را بنویسید