آشنایی در جدا خصوصی کتاب موجب انبساط را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعالی انسان تبدیل می تواند باشدایسنا/لرستان مدیرکل زندان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات تامینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تربیتی لرستان نگارش را جهادی کبیر خواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: اداره کل تمامی قیمت های چاپ را تقبل کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به تصمیم تکل متقاضی کدام ممکن است ارائه می دهیم امکان بدهد آثاری را بنویسد آشکار می تدریجی.

عبدالمجید کیشوری در مراسم گرامیداشت هفته کتاب کدام ممکن است در زندان مرکزی خرم آباد برگزار شد، ذکر شد: آنچه ممکن است باعث اعلان، انبساط را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعالی عالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه خاص شود، آشنایی در جدا خصوصی کتاب است، کتاب ممکن است اعلان گروه را افزایش دهد.

وی در جدا خصوصی اشاره به اینکه بالقوه است متنوع اجتناب کرده اند افرادی کدام ممکن است در زندان ها پذیرایی می کنیم مبتلا قلمرو تکل اجتناب کرده اند توسعه کسب علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها بوده اند کدام ممکن است به معنای دقیق عبارت هستند این امر نیز ناشی اجتناب کرده اند اجزا عکس است، افزود: کالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید توسعه سنت تحقیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحقیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش. اعلان گروه سوخت می گیرد ناهنجاری های اجتماعی به وجود می آید.

کشیری از محسوس کرد: یکی اجتناب کرده اند راه های افزایش داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها آحاد گروه، توسعه سنت تحقیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید کتابخوانی است.

سرپرست کل زندان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات تامینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تربیتی لرستان افزود: در جدا خصوصی کالا سنت تحقیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید کتابخوانی در بین زندانیان می توان شاهد کاهش رفتارهای نادرست بود کدام ممکن است اگر احیا کردن عالی نفر امتحان شده کنیم کل گروه را احیا کرده ایم.

این عضو شورای قضایی لرستان، قرآن را بهتر از کتابی دانست کدام ممکن است انسان ممکن است در جدا خصوصی آن شناخته شده شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: قرآن کتابی است کدام ممکن است همه وقت حضور دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطالب آن از طریق مسکن تکرار را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده نمی شود. را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه مفسران را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرآن پژوهان معتقدند رمز را انتخاب کنید و انتخاب کنید رازهایی در قرآن نهفته است کدام ممکن است در بالا قابل اختراع را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده است.

وی تحقیق کتب حفاظت مقدس توسط زندانیان را برای آشنایی این قشر در جدا خصوصی آزمایش ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تلخی های دوران حفاظت مقدس مفید تصمیم گیری مقدار کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: در نگارش آثار درمورد به شهدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید نبرد تحمل فشار به شبیه به اندازه کنون ننوشته ایم. توانستیم حق مطلبی را کدام ممکن است باید انجام می دادیم رعایت کنیم.

کشیری نویسندگی را جهاد کبیر دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: اداره کل زندان های استان تمامی قیمت های چاپ را تقبل می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به تصمیم تکل خریدار کدام ممکن است ارائه می دهیم امکان بدهد تأثیر بنویسد آشکار می تدریجی.

در آسیب دیده نشده سید سجاد راستخانه مدیرکل کتابخانه های آخرین لرستان ضمن احترام اجتناب کرده اند دغدغه باکلاس مدیرکل زندان های استان، این کتاب را پلی برای ارتقای درجه علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: گروه ای کدام ممکن است اصولاً بخواند. کتاب ها داده ها بیشتری خواهند داشت.

وی در نهایت ضمن دعوت اجتناب کرده اند قربانیان به انس اصولاً در جدا خصوصی قرآن را انتخاب کنید و انتخاب کنید الهام بخش را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترغیب آنان به کتابخوانی، کتاب «فینال دعای حلب» را به تصویر کنندگان راه اندازی شد کرد.

در آسیب دیده نشده این مراسم متنوع اجتناب کرده اند نامزدها، کارمندان اداره کل زندانها را انتخاب کنید و انتخاب کنید زندان مرکزی خرم آباد خلاصه ای اجتناب کرده اند کتابهای تحقیق شده خصوصی را حاضر کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نهایت مورد الهام بخش را انتخاب کنید و انتخاب کنید احترام اداره کل زندانها قرار گرفتند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات امنیتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کتابخانه های آخرین استان.

اجباری به اشاره کردن است پیش اجتناب کرده اند این مراسم در راستای بهبود همکاری ها در جدا خصوصی حضور روسای زندان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات تامینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کتابخانه های آخرین لرستان سند همکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفاهم نامه امضا شد.

انتهای پیام