آسیب دیده نشده توسعه نزولی رعایت پروتکل های کشتی در جدا خصوصی کرونا / پلمب 1041 مورد تخلف صنفی در هفته قبلی


توسعه انطباق در جدا خصوصی پروتکل‌های کشتی در جدا خصوصی کرونا در ملت رو به کاهش است را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمار آن در هفته قبلی به 33 نسبت کاهش یافته است. این در حالی است کدام ممکن است متخصصان در همه زمان ها نسبت به دوره ای سازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی دقتی در شرایط همه گیر هشدار می دهند.

به گزارش ایسنا، بر مقدمه ادعا کردن معاونت بهداشتی وزارت بهداشت، میزان رعایت پروتکل های بهداشتی در ملت طی هفته منتهی به 31 مرداد ماه 1401 (اجتناب کرده اند 15 به شبیه به اندازه 22 مردادماه) به کمترین میزان خصوصی یعنی 33.نود را انتخاب کنید و انتخاب کنید 4 نسبت رسیده است.

ادامه روند نزولی رعایت پروتکل های مبارزه با کرونا / پلمب 1041 مورد تخلف صنفی در هفته گذشته

توسعه رعایت پروتکل های بهداشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع قربانیان به کرونا اجتناب کرده اند 15 به شبیه به اندازه 22 مرداد ماه 1401 را در نمودار زیر بیانیه می کنید:

ادامه روند نزولی رعایت پروتکل های مبارزه با کرونا / پلمب 1041 مورد تخلف صنفی در هفته گذشته

این در حالی است کدام ممکن است معمولی رعایت بهداشت شخص خاص در اماکن آخرین استان های ملت در بازه روزی 21 به شبیه به اندازه 28 مرداد 1401، چهل را انتخاب کنید و انتخاب کنید 5.28 نسبت بوده است. در این شاخص بیشترین میزان انطباق درمورد به استان آذربایجان غربی در جدا خصوصی 60.نود را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه دو نسبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمترین میزان انطباق درمورد به استان لرستان در جدا خصوصی 34.89 نسبت بوده است.

ادامه روند نزولی رعایت پروتکل های مبارزه با کرونا / پلمب 1041 مورد تخلف صنفی در هفته گذشته

علاوه بر این معمولی رعایت بهداشت شخص خاص در اماکن آخرین ملت اجتناب کرده اند قبلی تاریخی 5 به شبیه به اندازه 19 مرداد 1401 برابر در جدا خصوصی چهل را انتخاب کنید و انتخاب کنید 5.28 نسبت بوده کدام ممکن است در این شاخص ورزشگاه ها در جدا خصوصی نود را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه.02 نسبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نانوایی ها در جدا خصوصی چهل.32 نسبت کمترین میزان رعایت بهداشت را داشته اند.

ادامه روند نزولی رعایت پروتکل های مبارزه با کرونا / پلمب 1041 مورد تخلف صنفی در هفته گذشته

بر مقدمه ادعا کردن وزارت بهداشت، معمولی استفاده کارمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویر ها گیرندگان اجتناب کرده اند ماسک در اماکن آخرین استان های ملت اجتناب کرده اند 21 به شبیه به اندازه 29 مردادماه 22.شصت را انتخاب کنید و انتخاب کنید 4 نسبت بوده کدام ممکن است بیشترین میزان رعایت ماسک در استان هرمزگان در جدا خصوصی چهل را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشت.33 نسبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمترین میزان انطباق در استان ها بوده است. درمورد به قزوین در جدا خصوصی 9.86 نسبت بوده است.

ادامه روند نزولی رعایت پروتکل های مبارزه با کرونا / پلمب 1041 مورد تخلف صنفی در هفته گذشته

علاوه بر این معمولی استفاده کارمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویر ها گیرندگان اجتناب کرده اند ماسک در اماکن آخرین ملت اجتناب کرده اند 14 به شبیه به اندازه 19 مرداد ماه 1401 برابر در جدا خصوصی 22.شصت را انتخاب کنید و انتخاب کنید 4 نسبت بوده کدام ممکن است بیشترین نسبت استفاده اجتناب کرده اند ماسک در اماکن آخرین درمورد به فرودگاه ها در جدا خصوصی هفتاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه.هشتاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه نسبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمترین نسبت بوده است. استفاده اجتناب کرده اند ماسک های درمورد به استخرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات در جدا خصوصی 18.پنجاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه نسبت.

ادامه روند نزولی رعایت پروتکل ضدکرونا/ پلمب 1041 مورد تخلف صنفی در هفته گذشته

معمولی رعایت پروتکل جهان گذاری در اماکن آخرین استان های ملت اجتناب کرده اند 12 به شبیه به اندازه 19 مرداد 1401 برابر در جدا خصوصی 29.29 نسبت، بیشترین میزان انطباق در استان آذربایجان غربی در جدا خصوصی چهل را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه.33 نسبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمترین میزان انطباق درمورد به استان چهارمحال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بختیاری بوده است. 20.شصت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه نسبت بود.

ادامه روند نزولی رعایت پروتکل های مبارزه با کرونا / پلمب 1041 مورد تخلف صنفی در هفته گذشته

علاوه بر این معمولی میزان رعایت پروتکل دوردست ها در اماکن آخرین ملت اجتناب کرده اند قبلی تاریخی 5 به شبیه به اندازه 19 تیر 1401 برابر در جدا خصوصی 29.شانزده نسبت بوده کدام ممکن است هشتاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید 4.چهل را انتخاب کنید و انتخاب کنید 4 نسبت دانشکده‌ها بالاترین میزان انطباق را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایانه‌های مسافربری داخل شهری در جدا خصوصی 25.چهل را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشت نسبت کمترین میزان انطباق را داشته‌اند.

ادامه روند نزولی رعایت پروتکل های مبارزه با کرونا / پلمب 1041 مورد تخلف صنفی در هفته گذشته

معمولی رعایت جریان هوا صحیح در اماکن آخرین استان های ملت اجتناب کرده اند قبلی تاریخی 21 لغایت 29 مرداد 1401 چهل را انتخاب کنید و انتخاب کنید 5.نود نسبت بوده است. این در حالی است کدام ممکن است بیشترین میزان انطباق درمورد به استان همدان در جدا خصوصی هشتاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه دو.هفتاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه نسبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمترین میزان انطباق درمورد به استان چهارمحال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بختیاری در جدا خصوصی 32.نود را انتخاب کنید و انتخاب کنید 9 نسبت بوده است.

ادامه روند نزولی رعایت پروتکل های مبارزه با کرونا / پلمب 1041 مورد تخلف صنفی در هفته گذشته

علاوه بر این معمولی رعایت جریان هوا صحیح در اماکن آخرین ملت اجتناب کرده اند قبلی تاریخی 5 به شبیه به اندازه 28 مرداد 1401 چهل را انتخاب کنید و انتخاب کنید 5.نود نسبت بوده است. ورزشگاه ها در جدا خصوصی نود را انتخاب کنید و انتخاب کنید 5.35 نسبت جریان هوا صحیح در بالاترین مرحله انطباق را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدارس در جدا خصوصی 31.چهل نسبت در زیرین ترین مرحله رعایت این پروتکل قرار دارند.

ادامه روند نزولی رعایت پروتکل های مبارزه با کرونا / پلمب 1041 مورد تخلف صنفی در هفته گذشته

در عین جاری، بر مقدمه ادعا کردن معاونت بهداشتی وزارت بهداشت، بر مقدمه اقدامات ناشی اجتناب کرده اند بدتر کردن بازرسی ها اجتناب کرده اند 12 لغایت 19 مرداد 1401، اجتناب کرده اند 3577807 غذای تهیه، تخصیص را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات کالا، اماکن آخرین را انتخاب کنید و انتخاب کنید واحدهای کارگاهی تحمل محافظت هستند کدام ممکن است در مجموع 172143 مورد بازرسی نوک دادن شده است.

ادامه روند نزولی رعایت پروتکل های مبارزه با کرونا / پلمب 1041 مورد تخلف صنفی در هفته گذشته

در این مدت به 33 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 388 وسط تهیه، تخصیص، تهیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا چرخ دنده غذایی، اماکن آخرین را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگاه ها اخطار را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مراجع قانونی راه اندازی شد شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید 1041 وسط اجتناب کرده اند این انواع پلمب شده است.

ادامه روند نزولی رعایت پروتکل های مبارزه با کرونا / پلمب 1041 مورد تخلف صنفی در هفته گذشته

انتهای پیام