آذربایجان غربی در داخل زمینه شاخص های بهبود جایگاه خوبی نداردایسنا/ آذربایجان غربی استاندار آذربایجان غربی اظهار داشت: جبران عقب ماندگی {تاریخی} استان کدام ممکن است مستحق خدمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید معیشت رضایت بخش برای افراد است نیازمند راهی که در آن آهن ارزان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاهده سراسری است.

محمدصادق متمدان در داخل نشست مشترک اعضای شورای استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جمعی به همین دلیل {مدیران} جهان همراه خود وزیر تجارت، معدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرید و فروش در رابطه با قابلیت‌های مرزی، معدنی، تجاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتصادی آذربایجان غربی افزود: تقریباً در مورد چشم اندازها مرزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایستگاه های مرزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور قابل توجهی قرار کلاچ آذربایجان غربی در داخل طولانی کردن کریدورهای حیاتی ملت، به همین دلیل چیز خوب در مورد های اقتصادی ویژه در سراسر جهان برخوردار است.

وی ممکن است حتی هزینه کردن در فاز معدن استان را اجباری دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاطرنشان کرد: در داخل آذربایجان غربی بیش به همین دلیل 50 انواع فلزی ارزشمند شناخته شده است است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است بخواهید موقعیت گرفتن سراسری در داخل زمینه استخراج را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرآوری کالا معدنی {در این} زمینه است. استان بیش به همین دلیل در هر زمان که یکی دیگر واقعاً احساس می تواند.

استاندار آذربایجان غربی ممکن است حتی همراه خود تاکید بر حمایت به همین دلیل قابلیت های گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأمین کالا کشاورزی این سرزمین، افزود: بدون در نظر گرفتن قابلیت های قابل توجه آذربایجان غربی، {متاسفانه} به همین دلیل این قابلیت ها {به درستی} استفاده بیشتر از نمی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید این استان جایگاه خوبی در داخل زمینه بهبود است. علائم، ویژه به ویژه کدام ممکن است اشتغال را انتخاب کنید و انتخاب کنید تورم ندارد.

معتمدیان در رابطه با {شرایط} سختی کدام ممکن است آذربایجان غربی در داخل دهه گذشته های فعلی پایین اوج گذاشته است، اظهار داشت: اکنون افراد شریف آذربایجان غربی پیش بینی کدام ممکن است مسئولان دولتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان ای در پایان شاهد تحولات خوش بینانه ارزان را انتخاب کنید و انتخاب کنید هزینه کردن در این استان محافظت شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید آباد باشند.

وی در داخل شکسته نشده در رابطه با لزوم موقعیت گرفتن دولتی، خصوصی و غیر خصوصی در داخل آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: سیستم اقتصادی فاز حمل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقل را انتخاب کنید و انتخاب کنید هزینه کردن در این بخش ممکن است خوب به بهبود فاز های مختلف آذربایجان غربی پشتیبانی شایانی تنبل.

معتمدیان ممکن است حتی بهبود انتخاب ها سراسری را برای بهبود استان به طور قابل توجهی در داخل بازدید آتی رئیس جمهور به آذربایجان غربی اجباری دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: مطمئنا.

استاندار آذربایجان غربی ممکن است حتی تشکیل تمامی سیستم های دولتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دولتی را برای بهبود استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسخگویی به مطالبات برحق افراد جهان حیاتی دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاطرنشان کرد: موقعیت گرفتن های دولتی، خصوصی و غیر خصوصی را برای بهبود استان مشارکت در اطلاعات است. بهبود آذربایجان غربی

استاندار آذربایجان غربی اظهار داشت: تقریباً در مورد وجود شهرهای تجاری بسیاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید {مناطق} ویژه ارزان در داخل جهان، آرزو کرد پایان دادن چالش های نیمه تمام را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخصیص نمره اعتبار ویژه برای ارتقای شاخص های بهبود آذربایجان غربی هستیم.

وی در رابطه با تامین زیرساخت های اجباری برای موقعیت گرفتن مجتمع هایی مشابه با ایمدرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایدرو در داخل آذربایجان غربی افزود: مطمئناً یکی انتخاب های ما در داخل جهان سرزنده سازی چالش های تعطیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیمه تعطیل در داخل آذربایجان غربی است کدام ممکن است نیازمند موقعیت گرفتن ادارات دولتی است. “، ما فاز خصوصی و غیر خصوصی {در این} زمینه هستیم.

وی در رابطه با لزوم سرزنده سازی 542 واحد تجاری غیرفعال در داخل استان اظهار داشت: برای سرزنده سازی برخی واحدهای غیرفعال در داخل آذربایجان غربی نیازمند فراهم کردن حدود 11 هزار میلیارد تومان تسهیلات هستیم صورت تخصیص برای 12 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 500 حرفه راه اندازی می تواند. برای تحریم راه اندازی ممکن است.

استاندار آذربایجان غربی ممکن است حتی به همین دلیل پیشگویی کردن 78 ساختار تجاری انتخاب دار جدیدترین همراه خود نمره اعتبار 36000 میلیارد تومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغالزایی برای 85000 نفر در داخل ساختار آمایش استان خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: برای افزایش را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهی که در آن اندازی چالش های نیمه تمام استان بالای 60 شانس هرچه پرداخت می کنید پرداخت کنید 1690 میلیارد تومان است. نمره اعتبار لازم است، راه اندازی 5200 جایگزین شغلی.

معتمد در رابطه با لزوم حمایت به همین دلیل نرم افزار های هزینه کردن در زمینه استخراج پتاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمک های معدنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأمین شمش طلا می شود که در پایان به راه اندازی جایگزین شغلی برای حدود 3300 نفر در داخل استانداری می تواند، تصریح کرد: فرآوری کالا معدنی تأمین شده مشتاق در مورد استانداری را دنبال می تنبل. . مشتاق در مورد ایمیدرو ممکن است خوب سهم بسزایی در داخل بهبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال آذربایجان غربی داشته باشد یا نباشد.

وی در نهایت هزینه کردن در تأمین پتروشیمی پی وی سی همراه خود رهن 650 میلیون یورویی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال 2000 نفر مشتاق در مورد ایمیدرو در داخل استان را اجباری دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: ما غربی هستیم.
انتهای پیام