آتش سوزی در خوب واحد انبار در وسط شیره خاموش شدایسنا/پرس آتش سوزی بامداد چهارشنبه 27 مهر در یکی اجتناب کرده اند جاده های مرکزی شیراز اطفا شد.

رئیس گروه آتش نشانی شیراز در ترکیب کردن خبرنگاران ذکر شد: ساعت 6:25 روز چهارشنبه بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید هفتم مهرماه بروز خوب فقره آتش سوزی در جاده انوری شیراز به وسط صد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید 5 ادعا کردن شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلافاصله کارمندان های عملیاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امدادی به محل حادثه اعزام شدند.

هادی قانع در جدا خصوصی از دقیق اینکه محل حادثه خوب واحد صنفی meting out را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا توانایی برقی واقع در ابتدای جاده انوری یکی اجتناب کرده اند جاده های منشعب اجتناب کرده اند بلوار زند بوده است، ذکر شد: در جدا خصوصی ملاحظه به حساسیت موضوع به شبیه به اندازه حد زیادی شد. بیش اجتناب کرده اند پنجاه آتش آرم اجتناب کرده اند 6 ایستگاه به در جدا از تجهیزات را انتخاب کنید و انتخاب کنید توجه اندازها مناسب به محل اعزام شدند.

قانع ذکر شد: در جدا خصوصی ملاحظه به اهمیت این موضوع را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرار تکل انبار در احساس خاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید اولویت اجتناب کرده اند سرایت آتش به ساختمان های مسکونی محاصره انبار، آتش نشانان برای سرعت وارد عملیات اطفای حریق شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوشبختانه در جدا خصوصی خستگی ناپذیری خصوصی. در جدا خصوصی امتحان شده، آتش در کمترین زمان بالقوه مهار شد.»

رئیس گروه آتش نشانی شیراز در جدا خصوصی از دقیق اینکه آتش به طور مناسب مهار شده است آسیب دیده نشده داد: در جاری حاضر آتش نشانان اعزامی در جاری اختراع هستند.

قانع خاطرنشان کرد: متاسفانه برخی صنایع با درجه اخذ مجوز اقدام به ترتیب انبارهای ناایمن می کنند.

به گزارش ایسنا، پیش اجتناب کرده اند این تعداد زیادی رسانه ها اجتناب کرده اند استفاده اجتناب کرده اند واحدهای عجیب را انتخاب کنید و انتخاب کنید غریب، تمیز اجتناب کرده اند سکنه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناایمن در محدوده مرکزی شهر شیراز به ویژه در جاده کریمخان را انتخاب کنید و انتخاب کنید لطفعلی خان زند شناخته شده چون انبار را انتخاب کنید و انتخاب کنید دپو را انتخاب کنید و انتخاب کنید meting out متنوع از مختلف خبر داده بودند. اقلامی اجتناب کرده اند جمله لباس توسط فعالان مختلف اتحادیه های صنفی. کالاهای کاغذی، وسایل دیجیتال را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی کارگاه های تولیدی… اجتناب کرده اند آنها درآمد از.

این محل قرارگیری ها عمدتاً برای مقاصد مسکونی استفاده می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید امنیت کافی برای اصلاح به کارگاه هر دو انبار را انتخاب کنید و انتخاب کنید محل کسب را ندارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید معمولاً داده های آنها شناخته شده چون انبار در سیستم های مناسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسه مالی های اطلاعاتی مرتبط گزارش نمی شود.

ساکنان این محل قرارگیری ها را شناخته شده چون محل حادثه با درجه شک می دانند کدام ممکن است خطرات زیادی برای ساکنان به در جدا دارد.

انتهای پیام